Zapomogi dla cudzoziemców w okresie epidemii

Informujemy, że w okresie trwania epidemii koronawirusa prawo do otrzymania zapomogi z tytułu przejściowo trudnej sytuacji życiowej przysługuje tylko studentom cudzoziemcom, którzy:

 1. zostali przyjęci na studia do roku akademickiego 2018/2019 włącznie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku;
 2. oraz
 3. zostali przyjęci na studia na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2019/2020 (aktualnym studentom I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia).

Informacje w sprawie sposobu składania wniosków i wymaganych dokumentów znajdują się na stronie: https://www.dss.agh.edu.pl/aktualnosci/informacje-biezace/article/zapomogi-losowe-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-stanu-epidemii/

Świadczenia dla cudzoziemców rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20

O stypendium socjalne mogą się ubiegać cudzoziemcy, którzy:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi UE,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa  w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w RP lub korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego co najmniej na poziomie  biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP,
 • posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadają wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Wymienieni wyżej studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się również o kredyt studencki.

Wszyscy cudzoziemcy podejmujący i odbywający w Polsce studia są uprawnieni do ubiegania się o pozostałe rodzaje świadczeń pomocy materialnej, tj.: stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium ministra.

Ponadto studenci cudzoziemcy mogą ubiegać się o stypendium finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, stypendium za wyniki w nauce lub w sporcie finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową lub samorządową osobą prawną.

Studenci cudzoziemcy ubiegają się o oświadczenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, określonych w Regulaminie świadczeń dla studentów AGH, który będzie obowiązywał od 1 października 2019 r.

Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polski paszport (obywatelstwo) oraz paszport innego państwa lub kilku innych krajów, są z mocy prawa traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

Cudzoziemcy, którzy podjęli kształcenie na mocy przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, a rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 była prowadzona na podstawie przepisów tej ustawy, są uprawnieni do pomocy materialnej na zasadach dotychczasowych, określonych w tej ustawie, aż do momentu ukończenia danego poziomu studiów (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). Uprawnienia wynikające z art. 324 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będą przysługiwały wyłącznie cudzoziemcom przyjętym na studia na podstawie przepisów nowej ustawy, tj. począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

Świadczenia dla cudzoziemców rozpoczynających studia do roku akademickiego 18/19 włącznie

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia wyższe w AGH na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub

 • na podstawie decyzji ministra właściwego ds szkolnictwa wyższego
 • na podstawie decyzji Rektora
 • na podstawie umów zawieranych przez AGH z podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w tych umowach
 • na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach

Cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego!

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • zapomogi

tak jak obywatele polscy.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe w AGH:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadający prawo stałego pobytu obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin.

UWAGA!

Cudzoziemcom, którzy:

 • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów i podejmują studia na innych zasadach niż obowiązujących obywateli polskich,

nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomóg.

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązani są złożyć następujący zestaw dokumentów:

1. wniosek o stypendium socjalne - do wypełnienia i wydrukowania wyłącznie z systemu Dziekanat  XP. Nie ma możliwości odręcznego wypełnienia wniosku. Wniosek musi zostać zarejestrowany w Systemie stypendialnym.

2. zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z faktyczną sytuacją materialną studenta i jego rodziny w tym:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub instytucji odpowiadającej  Urzędowi Skarbowemu, np. Państwowej Służby Fiskalnej o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności - w przypadku gdy członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej  należy złożyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz  zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów

UWAGA! wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego - nie może być tłumacz przysięgły z Ukrainy lub in. państwa. Rejestr tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeżeli student lub członek rodziny w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski również z polskiego Urzędu Skarbowego! W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nieskładaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

 • inne dochody  tj. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, pracy poza granicami kraju pochodzenia. (oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – do pobrania z Wykazu dokumentów i wypełnienia odręcznego);
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo między 18 a 26 rokiem życia; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny, wraz z informacją z odpowiedniego urzędu o zasadach wyliczania dochodu z gospodarstwa, wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • wyrok w sprawie o rozwód, alimenty w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jednak składając wniosek należy o tym poinformować pracownika;
 • wyrok alimentacyjny w przypadku zasądzonych alimentów; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jednak składając wniosek należy o tym poinformować pracownika;
 • skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;

W oświadczeniu o dochodach należy uwzględnić  zmiany dochodów jakie nastąpiły w rodzinie w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki oraz po tym roku, tj. dochody uzyskane oraz dochody utracone (katalog tych dochodów oraz szczegółowe przepisy zawarte są w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH)