Stypendium socjalne

  • Stypendium socjalne przyznawane jest w oparciu o sytuację dochodową w rodzinie studenta.
  • Stypendium socjalne może zostać przyznane w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim AGH.
  • Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające aktualną sytuację dochodową - lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023

Od 1 stycznia 2023 r. miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1294,40 zł.

Ostateczny termin złożenia wniosku o stypendium socjalne upływa 3 października 2022 r.

Wniosek o stypendium należy zarejestrować w USOSweb. Oryginał wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej należy złożyć w Dziekanacie Wydziału.

Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej ( do pobrania)

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE (PODSTAWOWE)
dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Lp Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia Dotyczy Uwagi
1. Wniosek o przyznanie stypendium wnioskodawcy

wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez USOSweb, wydrukować i dostarczyć do dziekanatu

2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie  podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2021 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
3. zaświadczenia  lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych  składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2021 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody wzór oświadczenia -
Załącznik nr 1 
Zaświadczenie dotyczy każdego członka rodziny, który uzyskał dochody w 2021 roku.
Oświadczenie dopuszczalne jest w przypadku braku dochodu (nie dotyczy rolników)
Rolnicy - patrz punkt 32 dokumenty fakultatywne
4. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych   uzyskanych w roku 2021

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

wzór oświadczenia -
Załącznik nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

wykaz dochodów nieopodatkowanych

DOKUMENTY FAKULTATYWNE (DODATKOWE)
(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Lp Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia Dotyczy Uwagi
1. zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku 2021 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa prowadzącego zryczałtowaną działalność gospodarczą Na zaświadczeniu powinna być informacja: o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku 
2. Zaświadczenie z GOPS/MOPS o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta  lub decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego, stałego lub innego  wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy

jeżeli dochód  w rodzinie (do 600,00 zł) uprawnia do korzystania z MOPS   

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie oświadczenia

Źródła utrzymania wykazane w oświadczeniu muszą być udokumentowane

Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

 

3. dokument potwierdzający ciężką lub przewlekłą chorobę członka rodziny studenta wnioskodawcy w przypadku starania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu ciężkiej lub przewlekłej choroby rodzica lub rodzeństwa studenta do dokumentów należy dołączyć informację o przetwarzaniu danych osobowych - wzór informacji -
Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH
4. oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą  w roku 2021 wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny, jeżeli nie złożyli zeznania w urzędzie skarbowym wzór oświadczenia -
Załącznik nr 4
5. dokument stwierdzający wiek rodzeństwa i dzieci poniżej 18 lat (odpis skrócony aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły),  wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo do 18. roku życia  UWAGA! akt urodzenia dotyczy tylko rodzeństwa niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu
6. zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do szkoły lub szkoły wyższej   wnioskodawcy posiadającego uczące się rodzeństwo pomiędzy 18. a 26. rokiem życia  UWAGA! zaświadczenie na rok akademicki 2022/2023 należy uzupełnić – do 20 października 2022 r.
7. zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (rodzice, współmałżonek) wraz z informacją o wysokości pobranego zasiłku/stypendium za pierwszy pełny miesiąc pobierania świadczenia bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka, niepracującego, uczącego się rodzeństwa   
8. pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresie bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy wzór oświadczenia -
Załącznik nr 5
9. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu wydane przez ZUS lub Zakład Pracy  bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka -  niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy  
10. kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim  
11

kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, w przypadku gdy na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek

wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo/dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument  
12. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka wnioskodawcy, jeżeli przebywał w rodzinie zastępczej  
13. kopia aktów zgonu rodziców  wnioskodawcy w zależności od zaistniałej sytuacji  
14. kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację rodziców  wnioskodawcy w przypadku rozwodu lub separacji rodziców  
15. kopia odpisu prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty albo ugody sądowej, bądź ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym, dotycząca obowiązku płatności alimentów, zaopatrzona w sądową klauzulę wykonalności, w przypadku osób pobierających naukę wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli mają zasądzone alimenty  
16. postanowienie lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej   
17. kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób  poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązującej do alimentów na rzecz poza rodziną wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy  
18. przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość płaconych  alimentów wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy  
19. zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości wypłaconego świadczenia wnioskodawcy i rodzeństwa przedkładających dokument od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów  
20. kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany wnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od zaistniałej sytuacji  
21. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli doszło do utraty lub uzyskania dochodu w rozpatrywanym okresie z powodu przebywania na urlopie wychowawczym  
22. dokument określający datę utraty dochodu wraz z wysokością utraconego dochodu wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utracono dochód w rozpatrywanym okresie dotyczy 2021 r. do nadal. UWAGA! w roku akad. 2021/2022 utratą dochodu jest również obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania epidemii
definicja utraty dochodu
23. dokument określający datę uzyskania dochodu z jego wysokością netto z pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli uzyskano dochód w rozpatrywanym okresie dotyczy 2021 r. do nadal
definicja uzyskania dochodu
24. oświadczenie o wysokości dochodu z działalności gospodarczej rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęli po  2021 r.
wzór oświadczenia -
Załącznik nr 6
25. kopia ostatniej decyzji o przyznaniu renty/emerytury wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utrzymują się z renty lub emerytury  
26. zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości w roku 2021 lub kopia nakazu płatniczego wnioskodawcy i członków rodziny, jeżeli posiadają gospodarstwo rolne  zaświadczenie jest obowiązkowe dla rolników - niezależnie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
27. zaświadczenia z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego w roku 2021 rodzice wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS  
28. kopia umowy dzierżawy wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
29. kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną  
30. zaświadczenie z GOPS/MOPS/ Urzędu Gminy o pobieranych świadczeniach rodzinnych za rok 2021 lub decyzja o przyznaniu tych świadczeń  wnioskodawcy, jeżeli w rodzinie jest osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń rodzinnych( np. zasiłek rodzinny)  
31. oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami wnioskodawcy, jeżeli nie wykazuje dochodów rodziców i ukończył 26. rok życia lub pozostaje w związku małżeńskim lub ma na swoim utrzymaniu dzieci lub osiągał  w 2021 r. do nadal dochód nie mniej niż 930,35 zł miesięcznie i nie prowadzi gospodarstwa z rodzicami wzór oświadczenia -
Załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH
32. zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS  

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez Osobę składającą oświadczenie (koniecznie z klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w powyższym zestawieniu organ przyznający świadczenie może domagać się innych dokumentów.

WAŻNE !

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, chyba że jest wyraźnie mowa o kopii. W takiej sytuacji należy wtedy przedstawić oryginały do wglądu.

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej od roku akademickiego 2019/2020

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 528,00 zł  (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto).

W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł (od 1 stycznia 2022 r. – 600 zł netto).