Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021

W roku akademickim 2020/21 miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego nie może przekroczyć kwoty 1051,70 zł.

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE (PODSTAWOWE)
dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Lp Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia Dotyczy Uwagi
1. Wniosek o przyznanie stypendium wnioskodawcy

wniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię  lub USOSweb, wydrukować i dostarczyć do dziekanatu

UWAGA! Studenci I i II roku wypełniają wnioski w USOSweb

2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie  podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2019 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody na zasadach określonych  w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
3. zaświadczenia  lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych  składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2019 rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa, niepełnoletniego rodzeństwa osiągającego dochody wzór oświadczenia -
Załącznik nr 1 
Zaświadczenie dotyczy każdego członka rodziny, który uzyskał dochody w 2019 roku.
Oświadczenie dopuszczalne jest w przypadku braku dochodu (nie dotyczy rolników)
Rolnicy - patrz punkt 32 dokumenty fakultatywne
4. oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych   w roku 2019

rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

wzór oświadczenia -
Załącznik nr 2 

wykaz dochodów nieopodatkowanych

DOKUMENTY FAKULTATYWNE (DODATKOWE)
(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

Lp Rodzaj dokumentu  lub zaświadczenia Dotyczy Uwagi
1. zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa prowadzącego zryczałtowaną działalność gospodarczą Na zaświadczeniu powinna być informacja: o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku 
2. Zaświadczenie z GOPS/MOPS o aktualnej sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta  lub decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego, stałego lub innego  wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy

jeżeli dochód  w rodzinie (do 528,00 zł) uprawnia do korzystania z MOPS   

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie oświadczenia

Załącznik nr 8

 

3. dokument potwierdzający ciężką lub przewlekłą chorobę członka rodziny studenta wnioskodawcy w przypadku starania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu ciężkiej lub przewlekłej choroby rodzica lub rodzeństwa studenta do dokumentów należy dołączyć informację o przetwarzaniu danych osobowych - wzór informacji -
Załącznik nr 3 
4. oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą  w roku 2019 wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny, jeżeli nie złożyli zeznania w urzędzie skarbowym wzór oświadczenia -
Załącznik nr 4
5. dokument stwierdzający wiek rodzeństwa i dzieci poniżej 18 lat (odpis skrócony aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły),  wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo do 18. roku życia  UWAGA! akt urodzenia dotyczy rodzeństwa niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu
6. zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do szkoły lub szkoły wyższej   wnioskodawcy posiadającego uczące się rodzeństwo pomiedzy 18. a 26. rokiem życia  uwaga zaświadczenie na rok akademicki 2020/2021 należy uzupełnić – do 20 października 2020 r.
7. zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (rodzice, współmałżonek) wraz z informacją o wysokości pobranego zasiłku/stypendium za pierwszy pełny miesiąc pobierania świadczenia bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka, niepracującego, uczącego się rodzeństwa   
8. pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresie bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy wzór oświadczenia -
Załącznik nr 5
9. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu wydane przez ZUS lub Zakład Pracy  bezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka -  niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy  
10. kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studenta wnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim  
11

kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument, w przypadku gdy na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek

wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo/dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub inny równoważny dokument  
12. kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka wnioskodawcy, jeżeli przebywał w rodzinie zastępczej  
13. kopia aktów zgonu rodziców  wnioskodawcy w zależności od zaistniałej sytuacji  
14. kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację rodziców  wnioskodawcy w przypadku rozwodu lub separacji rodziców  
15. kopia odpisu prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty albo ugody sądowej, bądź ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym, dotycząca obowiązku płatności alimentów, zaopatrzona w sądową klauzulę wykonalności, w przypadku osób pobierających naukę wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli mają zasądzone alimenty  
16. postanowienie lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej   
17. kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób  poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązującej do alimentów na rzecz poza rodziną wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy  
18. przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość płaconych  alimentów wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy  
19. zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości wypłaconego świadczenia wnioskodawcy i rodzeństwa przedkładających dokument od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów  
20. kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznany wnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od zaistniałej sytuacji  
21. zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli doszło do utraty lub uzyskania dochodu w rozpatrywanym okresie z powodu przebywania na urlopie wychowawczym  
22. dokument określający datę utraty dochodu wraz z wysokością utraconego dochodu wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utracono dochód w rozpatrywanym okresie dotyczy 2019 r. do nadal. UWAGA! w roku akad. 2020/21 utratą dochodu jest obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania epidemii
definicja utraty dochodu
23. dokument określający datę uzyskania dochodu z jego wysokością netto z pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli uzyskano dochód w rozpatrywanym okresie dotyczy 2019 r. do nadal
definicja uzyskania dochodu
24. oświadczenie o wysokości dochodu z działalności gospodarczej rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa jeżeli działalność gospodarczą rozpoczęli po  2019 r.
wzór oświadczenia -
Załącznik nr 6
25. kopia ostatniej decyzji o przyznaniu renty/emerytury wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utrzymują się z renty lub emerytury  
26. zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości w roku 2019 lub kopia nakazu płatniczego wnioskodawcy i członków rodziny, jeżeli posiadają gospodarstwo rolne  zaświadczenie jest obowiązkowe dla rolników - niezależnie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
27. zaświadczenia z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego w roku 2019 rodzice wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS  
28. kopia umowy dzierżawy wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
29. kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną wnioskodawcy i członków rodziny w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną  
30. zaświadczenie z GOPS/MOPS/ Urzędu Gminy o pobieranych świadczeniach rodzinnych za rok 2019 lub decyzja o przyznaniu tych świadczeń  wnioskodawcy, jeżeli w rodzinie jest osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń rodzinnych( np. zasiłek rodzinny)  
31. oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami wnioskodawcy, jeżeli nie wykazuje dochodów rodziców i ukończył 26. rok życia lub pozostaje w związku małżeńskim lub ma na swoim utrzymaniu dzieci lub osiągał  w 2019 r. do nadal dochód nie mniej niż 930,35 zł miesięcznie i nie prowadzi gospodarstwa z rodzicami wzór oświadczenia -
Załącznik nr 7
32. zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUS wnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS  

 

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez Osobę składającą oświadczenie (koniecznie z klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w powyższym zestawieniu organ przyznający świadczenie może domagać się innych dokumentów.

WAŻNE !

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, chyba że jest wyraźnie mowa o kopii. W takiej sytuacji należy wtedy przedstawić oryginały do wglądu.

Stypendium socjalne w okresie epidemii

W związku z obowiązującym stanem epidemii, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U., poz. 695) wprowadzono następujące zmiany w ubieganiu się o świadczenia:

  • od dnia 18 kwietnia do 30 września 2020 r. do wniosków o stypendium socjalne nie wymaga się zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta,
  • w drugim semestrze roku akademickiego 2019/20, dopuszcza się umożliwienie otrzymywania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi przez studentów, którzy odbywają studia dłużej niż 6 lat.

Pełna treść komunikatu Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw.

Stypendium socjalne dla studentów I roku II stopnia w roku akademickim 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że w przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia w AGH od semestru letniego roku akademickiego 2019/20 i ubiegających się o stypendium socjalne, ustala się następujący sposób postępowania:

1. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w AGH i kontynuują studia na tym samym Wydziale oraz pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym składają wnioski w formie papierowej bez konieczności dołączania dokumentów potwierdzających dochody, chyba że sytuacja materialna rodziny uległa zmianie.

2. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w AGH i kontynuują studia na innym Wydziale AGH, składają wnioski w formie papierowej z kopią kompletu dokumentów złożonych w semestrze zimowym na poprzednim Wydziale. W takich przypadkach, pracowników dziekanatów prosimy o współpracę w zakresie przekazywania kopii dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

3. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni lub nie pobierali stypendium socjalnego na 7. semestrze studiów I stopnia w AGH wypełniają wnioski o stypendium socjalne w USOSweb i składają je w formie papierowej wraz z kompletem dokumentów.

Wnioski należy składać w dziekanatach Wydziałów AGH w terminie do 28 lutego 2020 roku.

Przypominamy, że wszyscy studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.

Obowiązkowe zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej na rok akademicki 2019/2020

Od 1 października 2019 roku wchodzi w życie art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o treści „Rektor (...) odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynosi dla osoby w rodzinie 528,00 zł.

W związku z powyższym dołączenie zaświadczenia obowiązuje wszystkich studentów, dla których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie obliczony na podstawie złożonych dokumentów jest równy lub niższy od 528,00 zł.

Wzór wniosku do ośrodka pomocy społecznej o wydanie zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta (do pobrania)

Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł.

Wysokość stypendium socjalnego w roku akademickim 2019/20

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego wynosi 1 051,70 zł

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego:

Przedziały dochodowe
w zł /os.
0-150151-300301-450451-600601-750751-900901-1051,70
Kwota stypendium (zł) 1000   850   700    550   400    300       250

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi: 200 zł/m-c
Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w paragrafie 15 Regulaminu świadczeń dla studentów.


13.06.2018

Elektroniczny Wniosek Stypendialny

Wszystkich studentów zainteresowanych pobieraniem stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi przypominamy, że obligatoryjną formą ubiegania się o ww. stypendia jest wypełnienie wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia.

Elektroniczny wniosek stypendialny jest widoczny po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie Wirtualna Uczelnia

Instrukcja do wypełnienia formularza znajduje się tutaj.


08.06.2018

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2018/2019

Wykaz dokumentów do pobrania (xlsx)

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE
dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

LpRodzaj dokumentu lub zaświadczeniaDotyczyUwagi
1.Wniosek o przyznanie stypendiumwnioskodawcywniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię wydrukować i dostarczyć do dziekanatu
2.zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za rok 2017 podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychrodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwana zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
3.zaświadczenia lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2017rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwawzór oświadczenia - Załącznik nr 1

Dotyczy każdego członka rodziny, który uzyskał dochody 2017 roku.

Oświadczenie dopuszczalne jest w przypadku braku dochodu. (nie dotyczy rolników)

Rolnicy - punkt 31 dokumenty fakultatywne
4.oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowegorodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwawzór oświadczenia - Załącznik nr 2
wypełnia wnioskodawca
5.oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych w roku 2017rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

wzór oświadczenia - Załącznik nr 3

wykaz dochodów niepodlegających opodatkowaniu

6.oświadczenie o dochodach z pracy za granicą oraz oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnegorodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego, uczącego się rodzeństwawzór oświadczenia - Załącznik nr 4

dotyczy roku 2017

w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego konieczne jest zaświadczenie (patrz pkt 24)

DOKUMENTY FAKULTATYWNE
(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

LpRodzaj dokumentu lub zaświadczeniaDotyczyUwagi
1.zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznerodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa prowadzącego zryczałtowaną działalność gospodarcząNa zaświadczeniu powinna być informacja: o roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie, danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku
1Aoświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznerodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa prowadzącego zryczałtowaną działalność gospodarcząjeżeli zryczałtowaną działalność gospodarczą rozpoczęli w 2018 roku
wzór oświadczenia - Załącznik nr 5
2.oświadczenie o zamieszkiwaniu w obiekcie innym niż dom studenckiwnioskodawcy, jeżeli ubiega się o zwiększenie stypendium stypendium socjalnego a nie mieszka w Domu Studenckim AGHwzór oświadczenia - Załącznik nr 6
3.oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i za granicą w roku 2017wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny, jeżeli nie złożyli zeznania w urzędzie skarbowymwzór oświadczenia - Załącznik nr 7
4.dokument stwierdzający wiek rodzeństwa i dzieci poniżej 18 lat (odpis skrócony aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły)wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo do 18. roku życiaakt urodzenia dotyczy rodzeństwa niepodlegającego obowiązkowi szkolnemu
5.zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do szkoły lub szkoły wyższej wnioskodawcy posiadającego uczące się rodzeństwo pomiędzy 18. a 26. rokiem życiauwaga zaświadczenie na rok akademicki 2018/2019 należy uzupełnić – do 20 października 2018 r.
6.zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (rodzice, współmałżonek) wraz z informacją o wysokości pobranego zasiłku/stypendium za pierwszy pełny miesiąc pobierania świadczeniabezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka, niepracującego, uczącego się rodzeństwa
7.pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresiebezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracywzór oświadczenia - Załącznik nr 8
8.zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu wydane przez ZUS lub Zakład Pracybezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
9.kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studentawnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim
10.kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik, w przypadku, gdy na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiekwnioskodawcy posiadającego rodzeństwo/dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
11.kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dzieckawnioskodawcy, jeżeli przebywał w rodzinie zastępczej
12.kopia aktów zgonu rodzicówwnioskodawcy w zależności od zaistniałej sytuacji
13.kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację rodzicówwnioskodawcy w przypadku rozwodu lub separacji rodziców
14.kopia odpisu prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty albo ugody sądowej, bądź ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym, dotycząca obowiązku płatności alimentów, zaopatrzona w sądową klauzulę wykonalności, w przypadku osób pobierających naukęwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli mają zasądzone alimenty
15.postanowienie lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentówwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej
16.kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązującej do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzinąwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy
17.przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość płaconych alimentówwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy
18.zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości wypłaconego świadczeniawnioskodawcy i rodzeństwa przedkładających dokument od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów
19.kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznanywnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od zaistniałej sytuacji
20.zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnieniawnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli doszło do utraty lub uzyskania dochodu w rozpatrywanym okresie z powodu przebywania na urlopie wychowawczym
21.dokument określający datę utraty dochodu wraz z wysokością utraconego dochoduwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utracono dochód w rozpatrywanym okresie

dotyczy 2018 r. do nadal

definicja utraty dochodu
22.dokument określający datę uzyskania dochodu z jego wysokością netto z pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągniętywnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli uzyskano dochód w rozpatrywanym okresiedotyczy 2018 r. do nadal

definicja uzyskania dochodu

23.kopia aktualnej decyzji o przyznaniu renty/emeryturywnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utrzymują się z renty lub emeryturydotyczy 2017 r.
24.zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości w roku 2017 lub kopia nakazu płatniczegownioskodawcy i członków rodziny, jeżeli posiadają gospodarstwo rolne zaświadczenie jest obowiązkowe dla rolników - niezależnie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
25.zaświadczenia z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego w roku 2017rodzice wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS
26.kopia umowy dzierżawywnioskodawcy i członków rodziny w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawęna podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
27.kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjnąwnioskodawcy i członków rodziny w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
28.zaświadczenie z GOPS/MOPS/ Urzędu Gminy o pobieranych świadczeniach rodzinnych za rok 2017 lub decyzja o przyznaniu tych świadczeńwnioskodawcy, jeżeli w rodzinie jest osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń rodzinnych( np. zasiłek rodzinny)
29.decyzja z GOPS/MOPS o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego, stałego lub innego wnioskodawcy jeżeli dochód w rodzinie (528,00 zł) uprawnia do korzystania z MOPS - zaświadczenie wystawione na rodzica
30.oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicamiwnioskodawcy, jeżeli nie wykazuje dochodów rodziców i ukończył 26. rok życia lub pozostaje w związku małżeńskim lub ma na swoim utrzymaniu dzieci lub osiągał w 2016 r. do nadal dochód nie mniej niż 930,35 zł miesięcznie i nie prowadzi gospodarstwa z rodzicamiwzór oświadczenia - Załącznik nr 9
31.zaświadczenie o ubezpieczeniu w KRUSwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez Osobę składającą oświadczenie (koniecznie z klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w powyższym zestawieniu organ przyznający świadczenie może domagać się innych dokumentów.

WAŻNE !

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, chyba że jest wyraźnie mowa o kopii. W takiej sytuacji należy wtedy przedstawić oryginały do wglądu.


18.10.2017

Wysokość stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego od października br. 1 051,70 zł

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego:

Przedziały dochodowe
w zł /os.
0-150151-300301-450451-600601-750751-900901-1051,70
Kwota stypendium (zł) 1000   850   700    550   400    300       250

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi:
200 zł/m-c przy dochodzie na osobę w rodzinie do 450 zł.,
150 zł/m-c przy dochodzie na osobę w rodzinie od 451 do 750 zł.,
100 zł/m-c przy dochodzie na osobę w rodzinie od 751 do 1 051,70 zł.
Dotyczy tylko studentów pobierających stypendium socjalne oraz spełniających wymogi określone w paragrafie 20 Regulaminu ŚPM.


30.05.2017


 

Stypendium socjalne w roku akademickim 2016/17

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych z dn. 28 listopada 2003 roku, z późn. zm. Wysokość miesięcznego stypendium socjalnego ustalana jest jako kwota właściwa dla przedziałów dochodowych.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zameldowania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości można otrzymać również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Podstawa naliczenia stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/17 wynosi 1043,90 zł, a od 1 listopada br. 1051,70 zł.

Wysokość stypendium socjalnego w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/17:

kwota stypendium zależna od dochodu
dochód netto w zł.0-150151-300301-450451-600601-750751-900901-1043,90-1051,70
kwota stypendium  900   750   600    450    300    200    150

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki wynosi:

  • 200 zł/miesiąc przy dochodzie na osobę w rodzinie do 450 zł,
  • 150 zł/miesiąc przy dochodzie na osobę w rodzinie od 450,01 zł do 750 zł,
  • 100 zł/miesiąc przy dochodzie na osobę w rodzinie od 750,01 zł do 1043,90 zł w październiku 2016 r., a począwszy od listopada 2016 r. do kwoty 1051,70 zł.