Stypendium rektora - ważne informacje

Podstawa prawna

Art. 86, art. 91 i art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przepisy wynikające z § 22-28 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. UWAGA! Od 1 października 2022 r. obowiązuje nowy Regulamin.

 1. Zmianie uległ sposób przyznawania stypendiów rektora za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
 2. Nowe zasady rozdziału stypendiów rektora obowiązują od 1 października br.
 3. Stypendia rektora w roku akademickim 2022/2023 przyznawane są w oparciu o listę rankingową ustaloną na podstawie sumy punktów uzyskanych za średnią ocen oraz punktów za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe. Szczegółowa punktacja znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów AGH.
 4. Liczba możliwych do przyznania stypendiów rektora na poszczególnych kierunkach studiów zostanie ustalona w terminie do 31 października 2022 r.
 5. Wnioski o stypendium rektora będą podlegać rozpatrzeniu w terminie do 25 listopada 2022 r.
 6. Aplikowanie o stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 zostanie uruchomione w systemie USOSweb w dniu 23 września 2022 r.

Kto może ubiegać się o stypendium?

a) Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia w roku akademickim 2022/2023

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium to można otrzymać tylko z jednego tytułu.

Każdy student pierwszego roku spełniający warunek z pkt. 1 lub 2 jest uprawniony do otrzymania stypendium rektora.

Rektor przyznaje stypendium na wniosek studenta.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok będzie dostępny  w  USOSweb od 23 września 2022 r.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium wraz oryginałem dokumentu potwierdzającego osiągnięcie o należy złożyć do Działu Spraw Studenckich, łącznik pawilonów C-1/C-2, p. 127 w terminie od 10 do 17 października 2022 r. 

Uwaga! W roku akademickim 2022/2023 wniosek należy wygenerować w USOSweb, wydrukować (dwustronnie) i wraz z dokumentem potwierdzającym osiągnięcie przesłać na adres Uczelni z dopiskiem Dział Spraw Studenckich lub dostarczyć wniosek osobiście do p. 127, łącznik pawilonów C-1/C-2, lub do skrzynki DSS znajdującej się na portierni budynku C1.

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.

b) Studenci AGH

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student AGH co najmniej II roku studiów I stopnia, który w minionym roku akademickim
1) uzyskał średnią ocen co najmniej 4,00
    i/ lub
2) posiadał osiągnięcia naukowe
    i/lub
3) posiadał osiągnięcia artystyczne
    i/lub
4) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
oraz posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów.

I.  Stypendium rektora tylko za średnią ocen w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Średnia z uzyskanych i wpisanych do systemu ocen jest obliczana zgodnie z zapisami w aktualnie obowiązującym Regulaminie Studiów.

Student, który we wniosku wskazuje jako osiągnięcie tylko średnią ocen (równą lub wyższą od 4,00) i posiadający wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów powinien złożyć wniosek o stypendium w dziekanacie Wydziału w terminie do 7 października 2022 r.

Wniosek należy wygenerować w USOSweb i wydrukować!

II. Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Aplikowanie o stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 zostanie uruchomione w USOSweb w dniu 23 września 2022 r.

Student, który we wniosku wskazuje osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub sportowe i posiadający wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów powinien złożyć wniosek o stypendium w Dziale Spraw Studenckich lub dostarczyć wniosek osobiście łącznik pawilonów C-1/C-2w terminie do 7 października 2022 r.

Wniosek należy wygenerować w USOSweb i wydrukować (dwustronnie)!

Osiągnięcia wykazane we wniosku uzyskane w zawodach, których organizatorem jest AZS nie wymagają dołączania załączników potwierdzających uzyskanie punktowanego miejsca na zawodach.

Uwaga! Wniosek należy wygenerować w USOSweb, wydrukować i wraz z dokumentem potwierdzającym osiągnięcie przesłać na adres Uczelni z dopiskiem Dział Spraw Studenckich lub dostarczyć wniosek osobiście do p. 127, łącznik pawilonów C-1/C-2, lub do skrzynki DSS znajdującej się na portierni budynku C-1.

Stypendium rektora nie może otrzymać:

 • Student, który posiada deficyt puntów ECTS.
 • Student, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Nie może zatem otrzymać stypendium Rektora osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.
 • Student, którego łączny okres studiowania przekroczył 12 semestrów (zgodnie z art. 93 ust. 4-8 Ustawy).

Świadczenia, o których mowa w art. 86 Ustawy - w tym stypendium rektora - przysługują na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z tym zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenia przysługują:
1) na studiach pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów,
2) na studiach 2 stopnia -  nie dłużej niż przez 7 semestrów.

Przepisy te stosuje się również do osób studiujących lub posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

WAŻNE!

1. W przypadku studiowania przez studenta więcej niż jednego kierunku studiów i posiadania średniej ocen odpowiedniej do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku, stypendium to można pobierać tylko na jednym z nich, wskazanym przez studenta.
2. Zmiana kierunku studiów w trakcie studiów, w przypadku uzyskania odpowiednio wysokiej średniej ocen, daje możliwość ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na nowym kierunku.
3. W przypadku posiadania przez studenta uprawnień do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu więcej niż jednego osiągnięcia wszystkie osiągnięcia należy wskazać na jednym wniosku.
4. Ze względu na konkursowy charakter przyznawania stypendium rektora student, który złoży wniosek  po 7 października 2022 r. otrzyma decyzję odmawiającą przyznania stypendium, niezależnie od przyczyny niedotrzymania terminu.
5. Przebywanie na urlopie przez studenta, który otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów, nie powoduje utraty uprawnień do jego otrzymywania.
6. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra.