Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne w semestrze letnim 2019/2020

Wzór wniosku o stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne (tylko dla osób rozpoczynających I rok studiów II stopnia)

Wzór wniosku o stypendium rektora (za wysoką średnią ocen dla osób rozpoczynających I rok II stopnia)

Stypendium rektora - ważne informacje

1. Podstawa prawna

Art. 86, art. 91 i art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wyżej wymienione przepisy wchodzą w życie od  1 października 2019 r.

2. Kto może ubiegać się o stypendium?

a) Studenci AGH

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student AGH co najmniej II roku studiów I stopnia, który w minionym roku akademickim,

1) uzyskał odpowiednio wysoką średnią ocen
    lub
2) posiadał osiągnięcia naukowe
    lub
3) posiadał osiągnięcia artystyczne
    lub
4) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

oraz

posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów uzyskane w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej, tj. w terminie określonym w corocznym Zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego.

b) Studenci rozpoczynający studia II stopnia w AGH,

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane w oparciu o wyniki uzyskane w ostatnim roku nauki na studiach I stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze.

c) Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia

Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium to można otrzymać tylko z jednego tytułu.

Każdy student pierwszego roku spełniający warunek z pkt. 1 lub 2 jest uprawniony do otrzymania stypendium rektora.

Rektor przyznaje stypendium na wniosek studenta.

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH.

Wypełniony wniosek przyznanie stypendium wraz oryginałem dokumentu potwierdzającego osiągnięcie o należy złożyć do Działu Spraw Studenckich, budynek C-1, p. 111 do dnia 7 października.

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.

 3. Kto nie może ubiegać się o stypendium?

1. Student, który posiada deficyt puntów ECTS.

2. Student, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Nie może zatem otrzymać stypendium Rektora osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

3. Student, którego łączny okres studiowania przekroczył 6 lat (zgodnie z art. 93 ust. 2 pkt 1 Ustawy).

4. Stypendium rektora za wysoką średnią ocen

1. Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest odpowiednio wysoka średnia ocen uzyskana w poprzednim roku nauki w AGH za przedmioty objęte planem studiów. Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen nie może być wynikiem zaokrągleń w górę.

2. Świadczenie to będzie mogło otrzymywać, po spełnieniu warunków, do 10 % studentów każdego kierunku studiów, wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku akademickiego, prowadzonego przez Wydział z zastosowaniem podziału na tryby i lata studiów, odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Wykaz najlepszych studentów z podziałem na formę i rok studiów jest generowany przez informatyczny system obsługi dydaktyki, po zakończeniu każdego roku akademickiego, na podstawie średniej z uzyskanych i wpisanych do systemu ocen, obliczonej zgodnie z zapisami w aktualnie obowiązującym Regulaminie Studiów.

4. Do dnia 7 października każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, począwszy od drugiego roku studiów I stopnia wzwyż, otrzyma - drogą elektroniczną poprzez system teleinformatyczny Uczelni - informację o liczbie stypendiów rektora przeznaczonych dla danego kierunku, roku i trybu studiów, a także minimalnej średniej ocen za ubiegły rok akademicki, uprawniającej do ubiegania się o stypendium rektora.

5. W terminie do 14 października student, posiadający średnią ocen równą lub wyższą od wskazanej w informacji i posiadający wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów uzyskane w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej, tj. w terminie określonym w corocznym Zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego powinien w dziekanacie Wydziału wniosek o stypendium. Wzór stanowi załącznik do Regulaminu świadczeń.

6. Wniosek student składa w dziekanacie w formie papierowej. Dopuszcza się przesłanie wniosku drogą elektroniczną tylko w przypadku odbywania części studiów poza Krakowem (Erasmus oraz inne programy i studia krajowe oraz międzynarodowe, a także obowiązkowe praktyki).

7. Jeżeli student uprawniony do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów, w terminie do 14 października roku akademickiego nie złoży wniosku o to stypendium, a także przed upływem tego terminu nie poinformuje dziekanatu w formie elektronicznej o ewentualnym opóźnieniu i jego udokumentowanych przyczynach (tylko choroba lub sytuacja losowa), podlega skreśleniu z wykazu, a zwolnione miejsce zajmuje osoba kolejna na liście.

8. Złożone przez studentów wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów, po uprzedniej weryfikacji formalnej w dziekanacie są przekazane do Działu Spraw Studenckich.

9. W terminie do 31 października roku akademickiego do dziekanatów zostaną przesłane wykazy studentów, którym Rektor przyznał stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu odpowiednio wysokiej średniej ocen.

5. Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe

1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim wykazali się szczególnymi efektami w działalności badawczej, byli autorami publikacji naukowych (w tym: w języku obcym, zamieszczonych w punktowanych wydawnictwach lub periodykach branżowych), zajęli czołowe lokaty w krajowych lub międzynarodowych konkursach o charakterze naukowym w rywalizacji z innymi studentami, byli autorami patentów lub wynalazków oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS

2. Wykazane osiągnięcia muszą mieć związek ze studiami w AGH.

3. Jeśli osiągnięciem naukowym – spośród wymienionych w ust. 1 – jest publikacja (patent) mająca kilku autorów-studentów, wnioskodawca może otrzymać przyznane stypendium rektora w części wynikającej z równego podziału między autorów. Jeśli student był współautorem publikacji wraz z pracownikami naukowymi, przy staraniu się z tego tytułu o stypendium rektora, do wniosku winien dołączyć pisemne potwierdzenie określające faktyczny udział studenta.

4. Wnioski studentów muszą posiadać rekomendację Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych.

5.  Wniosek należy złożyć do  3 października w Dziale Spraw Studenckich.

6. Stypendium rektora za osiągnięcia sportowe

1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim, reprezentując barwy AGH, uzyskali sukcesy indywidualne lub zespołowe w rywalizacji ligowej, międzyuczelnianej na poziomie krajowym (miejsca medalowe lub finałowe Akademickich Mistrzostw Polski) lub międzynarodowym oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS.

2. Wnioski studentów muszą posiadać rekomendację Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) AGH, który kieruje wnioski studentów do Rektora na podstawie prowadzonego rankingu osiągnięć.

3. Wniosek należy złożyć do 3 października w Dziale Spraw Studenckich.

7. Stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne

1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli sukcesy (tzn. uzyskali czołowe lokaty lub nagrody albo wyróżnienia) w sferze kultury i sztuki, reprezentując AGH na poziomie co najmniej ogólnopolskim oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS.

2. Każde osiągnięcie winno być zgłoszone przez laureata do URSS, a wniosek studenta musi posiadać jej rekomendację.

3. Wnioski są kierowane przez URSS do Rektora.

4. Wniosek należy złożyć w terminie do 3 października w Dziale Spraw Studenckich.

WAŻNE!

1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymać tylko za jedno z osiągnięć wymienionych w pkt. 2.

2. W przypadku studiowania przez studenta więcej niż jednego kierunku studiów i posiadania średniej ocen odpowiedniej do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku, stypendium to można pobierać tylko na jednym z nich, wskazanym przez studenta.

3. Zmiana kierunku studiów w trakcie studiów, w przypadku uzyskania odpowiednio wysokiej średniej ocen, daje możliwość ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na nowym kierunku.

4. W przypadku posiadania przez studenta uprawnień do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu więcej niż jednego osiągnięcia, wysokość uzyskanego stypendium może zostać zwiększona. Decyzję o ewentualnym zwiększeniu kwoty stypendium podejmuje Prorektor właściwy do spraw studenckich w uzgodnieniu z URSS AGH, po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków o przyznanie stypendium rektora.

5. Przebywanie na urlopie przez studenta, który otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów, nie powoduje utraty uprawnień do jego otrzymywania.

6. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra.

8. Wysokość stypendium

1. W roku akademickim 2019/2020 wysokość stypendium rektora za osiągniętą odpowiednio wysoką średnią ocen wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem:

średnia ocen       kwota stypendium

  4,00 - 4,20                  450 zł
  4,21 - 4,40                  550 zł
  4,41 - 4,60                  650 zł
  4,61 - 4,80                  750 zł
  4,81 - 5,00                  850 zł

2. W roku akademickim 2019/2020 wysokość stypendium rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w zależności od kategorii wynosi:

kategoria     kwota stypendium
      A                      850 zł
      B                      750 zł
      C                      650 zł
      D                      550 zł
      E                      450 zł

3. W roku akademickim 2019/2020 wysokość stypendium rektora studentów I roku laureatów lub finalistów wynosi:

laureat - 450 zł
finalista - 350 zł

9. Wniosek o stypendium rektora - do pobrania

Minimalne średnie ocen do stypendium rektora w semestrze zimowym 18/19

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie minimalnych średnich ocen do stypendium rektora

Zestawienie minimalnych średnich ocen dla studiów stacjonarnych

Zestawienie minimalnych średnich ocen dla studiów niestacjonarnych