Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem właściwego organu o stopniu niepełnosprawności.
Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest zależna od stopnia niepełnosprawności i w roku akademickim 2021/2022  wynosi:

 • 1 200 zł/m-c dla osób ze znacznym (Z) stopniem niepełnosprawności,
 • 1 000 zł/m-c dla osób z umiarkowanym (U) stopniem niepełnosprawności,
 • 800 zł/m-c dla osób z lekkim (L) stopniem niepełnosprawności.

1. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w dziekanacie macierzystego wydziału wraz dokumentem stwierdzającym niepełnosprawność.

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  jest równoważne z orzeczeniem:

 • o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • o niezdolności do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • stwierdzającym stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 • o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 • o niepełnosprawności.

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  jest równoważne z orzeczeniem:

 • o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

Orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności  jest równoważne z orzeczeniem:

 • o częściowej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stwierdzającym stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeśli danej osobie nie przysługuje prawo do świadczeń określonych w tych przepisach,
 • o zaliczeniu do III grupy inwalidów.

2. Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr, od miesiąca złożenia wniosku. W roku akademickim może być wypłacane maksymalnie przez 10 mc.

3. UWAGA! Student ubiegający się o uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego powinien w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć wniosek o przyznanie stypendium, który zostanie rozpatrzony po dostarczeniu orzeczenia. Wypłata obejmie okres od którego przyznano status osoby z określonym stopniem niepełnosprawności, nie wcześniej niż od początku roku akademickiego.

4. Jeżeli w trakcie roku akademickiego dokument potwierdzający niepełnosprawność utraci ważność wypłata stypendium zostaje wstrzymana. Po przedłożeniu nowego dokumentu wypłata zostanie wznowiona i wyrównana maksymalnie za 5 miesięcy wstecz, lecz nie dłużej niż od daty przyznania statusu osoby z określonym stopniem niepełnosprawności.

5. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający wpis na semestr lub przebywający na urlopie, lub powtarzający semestr.

6. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.

7. Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie może otrzymać student, który:

 • ukończył studia drugiego stopnia lub jednolite magisterskie,
 • jest studentem studiów pierwszego stopnia i ukończył studia pierwszego stopnia na drugim kierunku,
 • studiuje powyżej 12 semestrów, z zastrzeżeniem, że na studiach pierwszego stopnia świadczenie przysługuje przez maksymalnie 9 semestrów, a na studiach drugiego stopnia przez 7 semestrów. Uwaga! Jeżeli niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Informacje o stypendiach dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w dziekanatach wydziałów. Lista kontaktów znajduje się pod adresem www.dss.agh.edu.pl/kontakt/

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 28 lutego 2022 r. wprowadzony  zarządzeniem Nr 11/2022 w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i wprowadzenia tekstu jednolitego tego regulaminu z dnia 17 lutego 2022 r.