Sprawy dyscyplinarne

Zgodnie z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668) student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. W sprawach dyscyplinarnych studentów orzekają komisja dyscyplinarna oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna.

Karami dyscyplinarnymi są:

  • upomnienie;

  • nagana;

  • nagana z ostrzeżeniem;

  • zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;

  • wydalenie z uczelni.


Uprzejmie informujemy, że w sprawach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko studentom AGH istnieje możliwość korzystania z pomocy obrońcy. W tym celu można skontaktować się ze Studencką Poradnią Prawną UJ.

Akty prawne: