11.08.2018

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

1. Podstawa prawna

2. Kto może się ubiegać o stypendium?

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

3. Kto nie może się ubiegać o stypendium?

Student, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, (zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy dokonują uczelnie.

4. Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku.

 • W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2018 r.
 • W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2018 r.
 • W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.

Przykład: Student otrzymał stypendium na rok akademicki 2016/2017. Przy ocenie jego wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.

5. Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów – o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się:

 • autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu co najmniej krajowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw – o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

6. Procedura ubiegania się o stypendium przez studenta:

 1. Do 2 października 2017 r. student AGH przedstawia Rektorowi za pośrednictwem macierzystego wydziału (poprzez Dziekana Wydziału) swoją kandydaturę do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia wraz z wykazem wybitnych osiągnięć, tj. wypełniony w części B wniosek, będący załącznikiem do rozporządzenia w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć. Wzór zgłoszenia kandydatury oraz wzór wniosku do pobrania poniżej.
 2. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć w szczególności mogą być:
  • w przypadku osiągnięć naukowych:

  a. kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,

  b. zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego,

  c. kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,

  d. potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego albo złożenia wniosku o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,

  e. kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,

  f. kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

  • w przypadku osiągnięć artystycznych:

  a. kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,

   b. kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu, albo zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki teatralnej lub innego dzieła artystycznego,

  c. kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,

  d. potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

  e. kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

  • w przypadku osiągnięć w sporcie:

  a. zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,

  b. zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.

 3. Student przedstawia również oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.
 4. Dziekan Wydziału, działając z upoważnienia Rektora, kieruje wniosek wraz z dokumentami do zaopiniowania przez Radę Wydziału, która wyraża opinię, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy (wyłączając osiągnięcia w sporcie) są związane ze studiami odbywanymi przez studenta. W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu ministra lub niezwiązane ze studiami, opinia Rady Wydziału może być negatywna. Opinia Rady Wydziału jest wpisywana do wniosku (część A, pkt 10).
 5. Część A wniosku wypełniają pracownicy dziekanatu.
 6. Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, Dziekan przekazuje w terminie do 11 października do Prorektora ds. Studenckich. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia pozostają na Uczelni.
 7. Pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału wniosek po podpisaniu przez Rektora jest przekazany w terminie do 15 października 2018 r. do Ministra.
 8. Po zakończeniu oceny Minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Stypendium otrzymają studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.
 9. Lista stypendystów jest ogłaszana na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.
 10. Do uczelni oraz studentów są wysyłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.
 11. Student, któremu zostanie przyznane stypendium Ministra, przed wypłatą powinien skontaktować się Działem Spraw Studenckich C1, p.111 w celu weryfikacji wniosku pod kątem spełnienia warunku określonego w art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 12. Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra, który przyznał stypendium. Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta albo w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

7. Wniosek o przyznanie stypendium:

 1. Wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie kandydatury przedstawionej przez studenta.
 2. Wniosek składa się z części formalnej (A - wypełnia pracownik Dziekanatu) oraz części zawierającej wykaz wybitnych osiągnięć (B - wypełnia student).
 3. Osiągnięcia w części B wniosku – w ramach danej kategorii – powinny być oznaczone literami alfabetu.
 4. Przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok.
 5. Do wniosku przekazywanego właściwemu ministrowi NIE DOŁĄCZA SIĘ dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć.
 6. Wskazówki do wypełnienia wniosku: link do
 7. https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/19b801725af6fed4351b46f4c325021b.pdf

 8. Wzór wniosku: ściągnąć z
 9. https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

 10. Wzór zgłoszenia kandydatury

8. Ważne terminy:

 • Termin składania kandydatury przez studenta: 2 października 2018 r.
 • Termin składania wniosków przez Dziekana Wydziału do Rektora AGH: 11 października 2018 r.
 • Termin składania wniosków przez Rektora AGH do Ministra : 15 października 2018 r.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/


 

Stypendium Ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Jest to pomoc materialna ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

Świadczenia te są przyznawane przez ministra nadzorującego Uczelnię na wniosek Rady Wydziału przedstawiony przez Rektora AGH.


link do strony ministerstwa

Szczegółowe informacje na temat powyższych stypendiów dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


21.09.2016 - Informacje dot. uzyskania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce.