Co należy zrobić aby zarejestrować organizację studencką?

Podstawą rejestracji organizacji studenckiej lub koła naukowego jest złożenie w Dziale Spraw Studenckich (paw. C-1, pok. 111) następujących dokumentów:

1. Pisemną prośbę o rejestrację organizacji skierowaną do Prorektora ds. Studenckich,

2. Projekt Statutu organizacji studenckiej lub koła naukowego.

3. Dział Spraw Studenckich przekazuje dokumenty rejestracyjne do Zespołu Radców Prawnych AGH celem potwierdzenia zgodności ich treści z przepisami prawa.

4. Po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Zespół Radców Prawnych AGH, Prorektor ds. Studenckich, podejmuje decyzję o wpisaniu organizacji lub koła naukowego do rejestru.

5. Od decyzji Prorektora ds. Studenckich w sprawie rejestracji organizacji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Prośba o rejestrację powinna zawierać:

 • nazwę wnioskodawcy z podaniem siedziby (np. nazwa wydziału/pionu kół naukowych, przy którym będzie działać,

 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z załączonymi podjętymi uchwałami o utworzeniu UOS, przyjęciu (zatwierdzeniu) statutu oraz wyborze zarządu (z podaniem ich adresów e-mail lub numerów telefonów),

 • podpisaną imienną listę członków organizacji/koła naukowego (z podaniem Wydziału i roku studiów),

 • pisemną zgodę Dziekana na funkcjonowanie organizacji lub koła naukowego w ramach Wydziału, jeżeli planuje ona/ono działać wyłącznie na konkretnym Wydziale,

 • w przypadku koła naukowego informację o osobie opiekuna merytorycznego oraz jego pisemną zgodę na pełnienie tej funkcji a także pisemną akceptację tej funkcji przez Dziekana właściwego Wydziału,

 • w przypadku rejestracji koła naukowego akceptację działalności Pełnomocnika Kół Naukowych (w zależności od wybranego Pionu: Górniczego lub Hutniczego).

 

Statut powinien określać:

 • nazwę UOS i jej siedzibę,
 • cele i zadania UOS,
 • sposoby nabycia i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków UOS,
 • strukturę władz UOS, zakres ich kompetencji, sposób ich powoływania i odwoływania oraz czas trwania kadencji,
 • warunki i tryb zawieszania działalności oraz rozwiązywania UOS,
 • tryb uchwalania statutu (regulaminu, deklaracji założycielskiej) i jego zmian.

 

Przykładowe wzory Statutów do pobrania

Wzór Statutu UOS
Wzór Statutu UOS KN
Wzór Statutu UOD
Wzór Statutu UOD KN