Procedura rejestracji UOS lub OD

1. Zarząd UOS lub OD w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o utworzeniu organizacji, ma obowiązek pisemnego poinformowania Prorektora właściwego do spraw studenckich o utworzeniu UOS lub OD.

2. Pisemna informacja zawiera:

a) nazwę organizacji oraz jej siedzibę;
b) protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami;
c) regulamin organizacji;
d) pisemną zgodę Dziekana (lub kierownika innej jednostki organizacyjnej) na funkcjonowanie organizacji w ramach Wydziału (Szkoły Doktorskiej lub innej jednostki organizacyjnej), jeżeli UOS lub OD zamierza działać na tym Wydziale (w Szkole Doktorskiej lub innej jednostce organizacyjnej);
e) informację o osobie opiekuna naukowego wraz z jego pisemną zgodą na pełnienie tej funkcji, a także pisemną zgodą Dziekana właściwego Wydziału (dotyczy UOS działającej w formie koła naukowego);
f) imienną listę członków organizacji;
g) dane kontaktowe przynajmniej jednego członka zarządu, koordynującego proces tworzenia organizacji (telefon komórkowy, adres e-mail).

3. Pisemną informację składa się w Dziale Spraw Studenckich.

4. Dział Spraw Studenckich ocenia kompletność dokumentacji dołączonej do informacji o utworzeniu UOS lub OD, a w razie stwierdzenia braków formalnych wzywa zarząd organizacji do jej uzupełnienia.

5. Regulamin dołączony do informacji o utworzeniu organizacji, Dział Spraw Studenckich przekazuje do Zespołu Radców Prawnych, celem jego zaopiniowania w zakresie zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego AGH.

6. Po pozytywnym zaopiniowaniu regulaminu przez radcę prawnego AGH organizacja podlega wpisowi do Ewidencji uczelnianych organizacji studenckich lub Ewidencji organizacji doktorantów.

7. Ewidencje prowadzi Dział Spraw Studenckich, decyzję o wpisie podejmuje Prorektor właściwy do spraw studenckich.

8. O wpisaniu organizacji do właściwej Ewidencji Dział Spraw Studenckich informuje osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, opiekuna naukowego UOS, Dziekana Wydziału, Dyrektora Szkoły Doktorskiej lub kierownika jednostki organizacyjnej, w której UOS lub OD ma siedzibę oraz URSS AGH lub URSD AGH załączając komplet danych kontaktowych do zarządu.

Przykładowe wzory Statutów do pobrania