Kredyty studenckie - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacje na temat kredytów studenckich dostępne są na stronie:

https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468)

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów II stopnia w latach 2016/2017 i 2017/2018

Najlepsi absolwenci studiów w roku akademickim 2016/2017

Lista rankingowa studiów I stopnia

Lista rankingowa studiów II stopnia

Najlepsi absolwenci studiów w roku akademickim 2017/2018

Lista rankingowa studiów I stopnia

Lista rankingowa studiów II stopnia

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres stupkiewicz*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl lub osobiście w Dziale Spraw Studenckich.

Formularz zgłoszenia do pobrania

Zasady umorzenia kredytów studenckich

Informacje dotyczące umorzenia kredytów studenckich dostępne są na stronie:

https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady_20171025.html

Zasady sporządzania i ogłaszania list rankingowych najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów drugiego stopnia dla celów związanych z częściowym umarzaniem pożyczek i kredytów studenckich

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. w jednym z następujących banków:

  • PKO Bank Polski S.A.,

  • Bank PEKAO S.A.,

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),

  • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Szczegółowych informacji na temat dokumentacji udzielają wszystkie banki kredytujące.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

  • 600 zł – rata podstawowa,
  • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
  • 400 zł – rata obniżona.

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:

  • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
  • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
  • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Informacja dot. udzielania pożyczek i kredytów studenckich w 2017 roku

Pismo Prorektora ds. Studenckich prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik w sprawie akcji udzielenia pożyczek i kredytów studenckich.

Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego składa się w okresie od dnia 15 lipca do dnia 20 października 2017 roku.

Przykład zaświadczenia potwierdzającego status studenta albo doktoranta

Więcej informacji na stronie MNiSW

Podstawa prawna udzielania kredytów studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905)