Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

Rozporządzenia MNiSW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Regulamin ŚPM

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r. wraz z załącznikami. Wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r., zmieniony Zarządzeniem Nr 32/2018 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 7 września 2018 r.

Statut AGH

Statut oraz wyciąg ze statutu Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inne regulaminy

Regulamin studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (obowiązujący od 1 października 2019 r.)

Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 01.10.2017 r.

Regulamin konkursu Grant Rektora 2019