Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)

Rozporządzenia MNiSW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów

Regulamin świadczeń dla studentów AGH

Regulamin świadczeń dla studentów AGH obowiązujący od 1 października 2019 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 37/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 2 września 2019 r.

  Statut AGH

  Statut Akademii Górniczo-Hutniczej (wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.)

  Statut oraz wyciąg ze statutu Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

  Regulamin Własnego Funduszu na Stypendia

  Regulamin Własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora nr 19/2019

  Formularz wniosku o przyznanie stypendium z WFnS (.pdf) - wniosek z możliwością edycji przy użyciu darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader

  Wniosek o przyznanie stypendium z WFnS (.docx)

  Inne regulaminy

  Regulamin  działalności  uczelnianych  organizacji  studenckich, organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń uczelnianych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 38/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 września 2019 r.

  Regulamin studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (obowiązujący od 1 października 2019 r.)

  Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 01.10.2017 r.

  Regulamin konkursu Grant Rektora 2019