Wypłaty stypendiów

Realizacją wypłat stypendiów oraz innych świadczeń zajmuje się Sekcja Stypendiów. Do obowiązków sekcji należy:

 • przygotowywanie list wypłat stypendiów (socjalnych, stypendiów Rektora, ministra, dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, stażowych, praktyk, fundowanych i innych) wraz z późniejszym rozliczeniem list po wypłatach,
 • przygotowywanie zestawień zbiorczych do podjęć bankowych i przelewów bankowych,
 • przygotowywanie list wypłat świadczeń z działających w Uczelni funduszy,
 • bieżąca współpraca z odpowiednimi pracownikami dziekanatów,
 • współpraca z Kwesturą AGH w zakresie rozliczania świadczeń stypendialnych, uzgadnianie kont, wykonywanie not i korekt oraz przygotowanie danych do bilansu. 

Numer konta bankowego do zwrotu stypendiów

Uprzejmie informujemy, że zwroty stypendiów nienależnie pobranych (np. z powodu skreślenia z listy studentów, zmiany sytuacji materialnej itp.) powinny być dokonywane na konto bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego:

Numer konta: 95 1130 1150 0012 1083 6920 0004

Harmonogram wypłat

do 1 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla doktorantów

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC WYPŁATY

do 10 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla stypendystów NAWA

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. Dyrektora NAWA w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 5 KAŻDEGO MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĘPUJE WYPŁATA

do 10 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych

Podstawa prawna: § 44 ust. 17 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 5 KAŻDEGO MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĘPUJE WYPŁATA

do 17 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla studentów studiów niestacjonarnych

Podstawa prawna: § 44 ust. 17 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH W TERMINIE DO 5 KAŻDEGO MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĘPUJE WYPŁATA

do 20 każdego miesiąca - wypłaty innych stypendiów w ramach niektórych projektów finansowanych m. in. ze środków MNiSW, NCN, NCBiR, NAWA oraz stypendiów w ramach Szkoły Doktorskiej

Na bieżąco - wypłaty innych stypendiów zgodnie z zapisami zawieranych umów konkretyzujące termin wypłaty

Polecenia wypłat

Polecenia wypłat kierowane do DSS powinny zawierać następujące informacje:

 1. Wskazanie jednostki, która kieruje prośbę o wpłatę świadczenia, np. nazwa Wydziału;
 2. Wskazanie podstawy prawnej wypłacanego świadczenia, np. Zarządzenie  nr .../20... Rektora z dnia (...) w sprawie (...);
 3. Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia świadczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych, np. stypendium (...) zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. (...) Ustawy z dnia (...) o (...);
 4. Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia świadczenia ze składek ZUS, np. stypendium zwolnione ze składek ZUS na podstawie art. (...) Ustawy z dnia (...) o (...);
 5. Poprawna i pełna nazwa stypendium, np. stypendium dla osób którym wszczęto przewód doktorski (zamiast stypendium "doktorskie"), stypendium stażowe (zamiast stypendium "asystenckie"), itp.;
 6. Imienny wykaz osób, którym ma być wypłacone świadczenie oraz niezbędne dane, np. nr albumu, nr konta, itp.;
  Uwaga! Prosimy pamiętać o numerze albumu stypendysty!
 7. Kwota przyznanego stypendium;
 8. W jakim okresie przyznano świadczenie;
 9. Wskazanie podstawy finansowania, np. z jakiej umowy (numer, kogo dotyczy);
 10. Informacja: Koszt ujęty/zostanie ujęty w planie finansowym jednostki;
 11. Podpis dysponenta środków.
 12. Wzór polecenia wypłaty (do pobrania)

  Tabela - wzór załącznika do polecenia wypłaty (do pobrania)

  Polecenia wypłat, które nie będą zawierały powyższych informacji, będą zwracane z prośbą o uzupełnienie danych, a tym samym zostanie wydłużony termin wypłaty.