Co może otrzymać student AGH?

UWAGA!

 • Wszystkie wnioski o poniższe stypendia należy wygenerować z systemu USOSweb, wydrukować dostarczyć do Uczelni.
 • Pamiętaj! Obowiązkowe jest dostarczenie wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej -  osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej. Szczegółowe dane kontaktowe oraz adresy, na które należy wysyłać wnioski znajdują się tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/kontakt/
 • Termin składania wniosków o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych to 3 października 2022 roku (poniedziałek).

1. Stypendium socjalne

 • Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału lub wysłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem nazwy Wydziału.
 • Stypendium przyznawane jest w oparciu o aktualną sytuację dochodową rodziny studenta.
 • W szczególnych przypadkach stypendium może zostać przyznane w zwiększonej wysokości, np. z tytułu zamieszkania w domu studenckim AGH.
 • Dokumenty obowiązkowe, które należy dołączyć do wniosku dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach,
  • zaświadczenia z ZUS o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 • W zależności od indywidualnej sytuacji studenta konieczne może być złożenie innych dokumentów. Pełna lista wymaganych dokumentów znajduje się tutaj: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/
 • Zachęcamy do wcześniejszego kompletowania dokumentów!
 • Pamiętaj! Szybciej złożone dokumenty – szybciej wypłacone stypendium!  

2. Stypendium rektora dla studentów I roku

 • Wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-1/C-2 pok. 127) lub wysłać na adres Uczelni z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich”.
 • Stypendium przysługuje:

  • laureatom lub finalistom olimpiad stopnia centralnego,
  • medalistom współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski.

 • Wykaz olimpiad oraz organizatorów zawodów sportowych o tytuł Mistrza Polski dostępny jest pod adresem: https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-rektora/
 • Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia!

3. Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 • Wniosek należy złożyć w dziekanacie Wydziału lub wysłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem nazwy Wydziału.
 • Stypendium może otrzymywać student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które należy dołączyć do wniosku.

Świadczenia wskazane w punktach 1-3 przyznawane i wypłacane są na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (do pobrania).

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2021/2022

Stypendium socjalne 680 - 1 080 zł
Zwiększenie stypendium socjalnego 300 zł
Stypendium rektora dla studentów I roku 400- 500 zł
Stypendium rektora 500 - 900 zł
Stypendium dla osób niepełnosprawnych 800 - 1200 zł
Zapomoga max. 3 000 zł

4. Kredyt studencki

 • Wniosek o udzielenie kredytu może złożyć student oraz osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia.
 • Kredytu może udzielić jeden z wybranych banków:

  • PKO Bank Polski S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • SGB-Bank S.A.

 • Podstawowym warunkiem przyznania kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego - max. 3 000 zł na osobę w rodzinie.
 • Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1 000 zł.
 • Szczegółowe informacje dotyczące kredytów studenckich dostępne są tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/kredyty-studenckie/

5. Stypendia z Własnego funduszu na stypendia

 • Są przyznawane:

  • dla laureatów i finalistów konkursów i olimpiad, w tym Olimpiady o "Diamentowy Indeks AGH",
  • za osiągnięcia naukowe (publikacje, patenty, udział w konferencjach i projektach badawczych, konkursach naukowych), a także wysokie wyniki w nauce.

 • Stypendium może być jednorazowe lub wypłacane co miesiąc.
 • Regulamin i wzór wniosku dostępne na stronie https://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendia-z-wlasnego-funduszu-na-stypendia/
 • Wniosek należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-1/C-2 pok. 127) lub wysłać na adres Uczelni z dopiskiem „Dział Spraw Studenckich”.

Na co jeszcze możesz liczyć?

6. Miejsce w domu studenckim

 • Rozdział miejsc w domach studenckich odbywa się centralnie za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl
 • Kryteria przyznawania miejsc w domach studenckich są jednolite dla wszystkich Wydziałów. O przyznaniu miejsca decyduje liczba punktów, wyliczona na podstawie odległości miejsca zamieszkania studenta od Uczelni.
 • Każdy student przyjęty na I rok studiów ma zagwarantowane miejsce w domu studenckim.
 • Stypendium socjalne może zostać zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim na Miasteczku Studenckim AGH.
  UWAGA!
  W roku akademickim 2021/2022 kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi
  300 zł.

7. Konsultacje prawne

 • Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały złamane lub potrzebujesz pomocy w wyjaśnieniu niejasności w Regulaminie Studiów - serdecznie zapraszamy na konsultacje!
 • Kiedy? W każdą środę, w godzinach 9:00-15:00.
 • Gdzie? W pokoju 204 DS Alfa, ul. Reymonta 17 lub on-line.
 • Konsultacji udziela prawnik, Rzecznik Praw Studenta AGH - mgr Agnieszka Zatyka-Szlachcic (azsz*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl).
 • Strona internetowa Rzecznika Praw Studenta AGH - http://rps.agh.edu.pl/

8. Pomoc psychologiczna

 • Każdy student AGH może skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa.
 • Konsultacje prowadzą:

  • Centrum Karier AGH,
  • Biuro ds. Osób niepełnosprawnych AGH,
  • Ośrodek psychoterapii i neurorehabilitacji Sensusmed w ramach Programu ADAPTER.

 • Szczegółowe informacje dostępne tutaj: https://www.dss.agh.edu.pl/opieka-zdrowotna/pomoc-psychologiczna/

9. Działalność w organizacjach studenckich

 • Studenckie koła naukowe stwarzają możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności.
 • Obecnie w AGH działa łącznie blisko 140 studenckich kół naukowych.
 • Studenci organizują konferencje, seminaria oraz obozy naukowe, biorą udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wyjazdach badawczo-szkoleniowych

10. Opieka zdrowotna

Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych wyżej świadczeń można uzyskać w:

 • Dziekanatach Wydziałów

Dane kontaktowe do pracowników dziekanatów dostępne są w zakładce Kontakt

 • Dziale Spraw Studenckich

paw. C-1 pok. 111
tel. 12 617 35 32

łącznik paw. C-1/C-2 pok. 127
tel.: 12 617 34 47

e-mail: dss*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl

 • na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki