Świadczenia z Funduszu Stypendialnego w roku akademickim 2020/2021

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może zostać przyznane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Przyznanie świadczenia następuje po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów, pozwalającymi określić aktualną sytuację dochodową studenta/rodziny studenta. Podstawą rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jest złożenie zaświadczenia o dochodach własnych, współmałżonka, dzieci, rodziców, opiekunów i rodzeństwa wraz z udokumentowaniem statusu tych osób, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1051,70 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studentowi może zostać przyznane stypendium w zwiększonej wysokości. Stypendium przyznawane jest na semestr.

Dokumenty obowiązkowe – wymagane do ustalenia sytuacji dochodowej rodziny studenta:

  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny,
  • zaświadczenia  członków rodziny o wysokości zapłaconych  składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego,
  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych,
  • oświadczenie o dochodach z pracy za granicą oraz o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
  • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji materialnej i majątkowej rodziny studenta – w przypadku, gdy miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest niższy od 528,00 zł.

W zależności od indywidualnej sytuacji studenta konieczne może być złożenie innych dokumentów. Lista dokumentów fakultatywnych dostępna jest pod adresem http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

Stypendium rektora dla studentów I roku

Stypendium przysługuje najlepszym maturzystom przyjętym na I rok studiów - laureatom lub finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz medalistom współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.

Stypendium rektora

Stypendium przyznawane jest dla studentów co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia na rok akademicki za odpowiednio wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać maksymalnie 10% ogólnej liczby studentów AGH z każdego kierunku studiów. Stypendium rektora przyznawane jest na rok akademicki.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Zapomoga

Zapomoga może zostać przyznana studentowi w związku z przejściowo trudną sytuacją życiową, w oparciu o złożone dokumenty (np. zaświadczenie lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne itp.). Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Stypendium ministra

Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce, posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej, niż po zaliczeniu I roku studiów pierwszego stopnia. Stypendium jest wypłacane jednorazowo. W roku akademickim 2020/2021 stypendium ministra wynosiło 17 000 zł.

Powyższe świadczenia (poza stypendium ministra) przyznawane i wypłacane są na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Stypendium socjalne 300 - 1 050 zł
Stypendium rektora dla studentów I roku 300- 400 zł
Stypendium rektora 450 - 850 zł
Stypendium dla osób niepełnosprawnych 450 - 650 zł
Zapomoga max. 1 050 zł

Maksymalna łączna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora wynosi 2 435,80 zł.

Kredyty studenckie

O udzielenie kredytu studenckiego mogą ubiegać się studenci oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2020/2021 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 3 000 zł. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1 000 zł. Kredyt może zostać umorzony częściowo z tytułu ukończenia studiów w grupie najlepszych absolwentów.

Stypendium Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

AGH od kilku już lat współpracuje z Fundacją Edukacyjną im. Jerzego Juzonia.

Fundacja ta przyznaje stypendia w ramach programu „PIERWSZY  ROK” studentom rozpoczynającym studia na I roku studiów, pochodzącym z terenów wiejskich i miast do 30 tysięcy mieszkańców. W tym roku została już ogłoszona 9 edycja programu. Regulamin programu znajduje się na stronie www.fejj.pl.

Fundacja im. Jerzego Juzonia ogłosiła już nabór na stypendia z programu „PRYMUSI” dla osób o wyjątkowych uzdolnieniach w zakresie przedmiotów technicznych i technologicznych a pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Szczegółowe informacje w sprawach tego programu znajdują się pod adresem: www.fejj.pl/Home/TermPrymusi.

Powyższe programy kierowane są do tegorocznych i zeszłorocznych maturzystów.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń można uzyskać w:

  • Dziekanatach Wydziałów

Dane kontaktowe do pracowników dziekanatów dostępne są w zakładce Kontakt

  • Dziale Spraw Studenckich

paw. C-1 pok. 111
tel. 12 617 35 32

łącznik paw. C-1/C2 pok. 127
tel.: 12 617 34 47

e-mail: dss*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl

  • na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego