Stypendia dla doktorantów za szczególną działalność publikacyjną

Stypendium to jest świadczeniem jednorazowym, przyznawanym raz do roku. Podstawą przyznania tego stypendium nie mogą być osiągnięcia będące podstawą przyznania tej samej osobie dodatków w ramach filaru I i II systemu motywacyjnego oraz naukowej nagrody Rektora (filar III) dla pracowników AGH.

Podstawą złożenia wniosku o ww. stypendium jest autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych o punktacji całkowitej równej lub większej niż 100 punktów według wykazu opublikowanego przez ministerstwo właściwe ds. nauki obowiązującego w dniu ukazania się publikacji.

Doktorant może ubiegać się o ww. stypendium na podstawie publikacji opublikowanych w okresie od 1 listopada roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o stypendium do 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

Każdy wniosek o stypendium musi zawierać listę publikacji w formie wydruku z systemu Biblioteki Głównej AGH oraz zawartą w uzasadnieniu listę publikacji, na podstawie której doktorant ubiega się o stypendium ze wskazaną punktacją całkowitą publikacji oraz ewentualnym udziałem procentowym zarejestrowanym w systemie Biblioteki Głównej AGH.

Każdy wynik w nauce i osiągnięcie naukowe może być podstawą do przyznania stypendium z Własnego funduszu na stypendia tylko raz.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 30 listopada br. w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-1/C-2 pok. 127) lub do skrzynki CSS, która znajduje się na portierni budynku C1.