Stypendia dla studentów i doktorantów za aktywny udział w konferencjach, w projektach badawczych, publikacje naukowe, osiągnięcia w konkursach naukowych, autorstwo patentu i inne osiągnięcia o charakterze naukowym

Wnioski o stypendium można składać przez cały rok po uzyskaniu osiągnięcia.

Wykaz dopuszczalnych załączników do wniosku o stypendium z Wfns:

  • kserokopie posiadanych dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
  • zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu lub jego zgłoszeniu;
  • wydruk z systemu Biblioteki Głównej AGH z listą publikacji;
  • pisemne potwierdzenie wygłoszenia referatu, przygotowania sesji posterowej lub program konferencji, na której oznaczono wystąpienie, jeśli nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu lub dyplomu, np. program;
  • zaświadczenie/certyfikaty poświadczające udział w szkoleniach z tematyki ściśle związanej z prowadzoną pracą naukową.

Dokumenty załączone do wniosku mogą być dostarczone w formie kopii bądź wydruku elektronicznego.

Osiągnięcia wykazane we wniosku podlegają ocenie Studenckiej lub Doktoranckiej Komisji Własnego funduszu na stypendia.

UWAGA! Stypendiów z Wfns nie należy traktować jako odpowiednika stypendiów rektora dla studentów lub doktorantów oraz stypendiów doktoranckich. Stypendia te mają charakter nagrody za szczególną aktywność publikacyjną oraz związanymi z tym wyjazdami na seminaria i konferencje krajowe lub zagraniczne i mają charakter jednorazowego lub cyklicznego świadczenia.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie podanym na stronie WFnS, w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-1/C-2 pok. 127) lub do skrzynki CSS, która znajduje się na portierni budynku C1.