Stypendia dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia

Student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, przyjęty na studia w roku złożenia egzaminu maturalnego może otrzymać stypendium z WFnS za posiadanie tytułu laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady spoza listy ogłoszonej przez Ministra Edukacji i Nauki, uprawniającej do otrzymania stypendium rektora, w tym Ogólnopolskiej Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH”.

I. Stypendium może otrzymać student, który:
a) został przyjęty na studia w AGH w roku zdania egzaminu maturalnego,
b) uzyskał tytuł laureata lub finalisty stopnia centralnego.

II. Stypendium jest jednorazowe.

III. Proponowana wysokość stypendium jest uzależniona od uzyskanego tytułu i w roku akademickim 2022/2023 będzie wynosić:

  • laureat I st. – 2 000 zł,
  • laureat II st. – 1 500 zł,
  • laureat III st. – 1 000 zł,
  • finalista stopnia centralnego – 500 zł.

IV. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie do 10 października w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-1/C-2 pok. 127). W przypadku Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH” nie ma potrzeby dokumentowania osiągnięć.

Wzór wniosku dla studenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania). Prosimy o drukowanie wniosku dwustronnie.

V.  Dla wnioskodawców będących laureatami lub finalistami Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH” wypłata stypendium nastąpi do 10 listopada na konto bankowe wskazane we wniosku.

VI. Stypendium z WFnS, laureaci i finaliści Olimpiady o „Diamentowy Indeks AGH” mogą otrzymać niezależnie od stypendium rektora.

VII. Osiągnięcia przedstawione we wniosku nie sumują się. W przypadku uzyskania kilku tytułów (finalisty/laureata), stypendium jest przyznawane za jeden, najwyższy tytułu.