Własny Fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów

Obok obligatoryjnego Funduszu stypendialnego (były Fundusz pomocy materialnej) Uczelnia może również utworzyć, ze środków innych niż dotacje z budżetu państwa, własny fundusz stypendialny na stypendia dla studentów oraz doktorantów.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku z własnego funduszu stypendialnego mogą być przyznawane wyłącznie stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów, przy czym stypendia przyznane przed tym dniem wypłaca się na zasadach dotychczasowych.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi przyznawania stypendiów z Własnego funduszu na stypendia (WFnS) w nowej podstawie prawnej, zwracamy uwagę na dwie zasadnicze różnice w przyznawaniu stypendium z tego funduszu pomiędzy starym i nowym stanem prawnym:

 • charakter świadczenia – tylko za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe;
 • czas ubiegania się o stypendium – o stypendium można się ubiegać po  uzyskaniu osiągnięcia, tzn. po uzyskaniu certyfikatu, dyplomu, wyróżnienia, a nie przed wyjazdem na konferencję, na której student lub doktorant wygłosił referat, zaprezentował poster, lub po opublikowaniu artykułu naukowego, itp.

Przypominamy również, że stypendium z WFnS w obecnym stanie prawnym nie ma charakteru dofinansowania, dlatego nie wymaga się potwierdzenia poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem danego osiągnięcia, tj. faktur za transport, nocleg, wyżywienie, opłatę konferencyjną, itp.

Wobec powyższego, prosimy o niedołączanie ww. dokumentów do wniosków o stypendia z WFnS.

Ubieganie się o stypendium z WFnS polega na złożeniu wniosku wraz z załącznikami. Wzór wniosku stanowi załącznik do Regulaminu WFnS i jest dostępny do pobrania poniżej artykułu.

Dla przypomnienia podajemy wykaz dopuszczalnych załączników do wniosku o stypendium z WFnS:

 • kserokopie posiadanych dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia;
 • zaświadczenie wystawione przez Urząd Patentowy RP lub Rzecznika Patentowego o posiadaniu patentu lub jego zgłoszeniu;
 • kserokopie pierwszej strony publikacji i strony tytułowej czasopisma z numerem ISSN, punktację MNiSW oraz pięcioletni Impact Factor (IF) czasopisma zgodnie z bazą Web of Science;
 • pisemne potwierdzenie wygłoszenia referatu, przygotowania sesji posterowej lub program konferencji, na której oznaczono wystąpienie, jeśli nie ma możliwości dostarczenia certyfikatu lub dyplomu, np. program.

Z WFnS mogą być przyznawane wyłącznie stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, co oznacza, że o stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które:

 • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
 • potrzebują dofinansowania do wyjazdu, projektu, itd.
 • chciałyby dostać nagrody za swoją działalność organizacyjną, promocyjną lub sportową na rzecz uczelni.

UWAGA! Stypendiów z WFnS nie należy traktować jako odpowiednika stypendiów rektora dla studentów lub doktorantów oraz stypendiów doktoranckich. Stypendia te mają charakter nagrody za szczególną aktywność publikacyjną oraz związanymi z tym wyjazdami na seminaria i konferencje krajowe lub zagraniczne i mają charakter jednorazowego świadczenia.           Dla powyższego wyjątek stanowi § 2 ust. 3 Regulaminu WFnS.

Środki na zasilenie WFnS są przyznawane na rok kalendarzowy. Rektor podejmując decyzję o wypłacie stypendium z WFnS bierze pod uwagę aktualny stan środków we WFnS.

Wnioski o stypendia z WFnS można składać w dowolnym momencie, przy czym, przy ocenie wniosku bierze się pod uwagę osiągnięcia, które student lub doktorant zdobył nie wcześniej niż w poprzednim roku akademickim.

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego wypłacane zgodnie z Ustawą 2.0., a więc jako stypendia naukowe będą korzystały ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o PIT.

Regulamin Własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora nr 19/2019

Formularz wniosku o przyznanie stypendium z WFnS (.pdf) - wniosek z możliwością edycji przy użyciu darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader

Wniosek o przyznanie stypendium z WFnS (.docx)

Stypendia dla doktorantów z WFnS

Miło nam poinformować, że w wyniku wspólnej inicjatywy Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko oraz Prorektora ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marka Gorgonia przyznano 75 stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia dla doktorantów za szczególną aktywność publikacyjną.

Oceny merytorycznej oraz formalnej dokonała Szkoła Doktorska na podstawie rankingu wniosków z najlepszymi osiągnięciami.

W wyniku tej oceny przyznano:

 • 6 stypendiów w wysokości 12 000 zł.
 • 9 stypendiów w wysokości 8 000 zł.
 • 24 stypendia w wysokości 6 000 zł.
 • 36 stypendiów w wysokości 4 000 zł.

Przyznane stypendia zostaną wypłacone łącznie z wypłatą stypendiów doktoranckich dla doktorantów ze Szkoły Doktorskiej tj. do 20 grudnia br.

Pismo Prorektora ds. Nauki

Wykaz osiągnięć

Zasady składania wniosków, punktacji i dokumentowania osiągnięć

Wzór wniosku o stypendium

Regulamin Własnego Funduszu na Stypendia