Stypendia NAWA

Informacje o aktualnych programach stypendialnych NAWA dostępne są pod adresem: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni

Uwaga stypendyści programów im. Stefana Banacha oraz im. Ignacego Łukasiewicza z naborów do roku 2017 włącznie

Uprzejmie informujemy,  że wnioski o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w  Polsce w ramach programów stypendialnych im. Stefana Banacha oraz im. Ignacego Łukasiewicza dla stypendystów z naborów do roku 2017 włącznie, należy przesłać do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, za pośrednictwem uczelni macierzystej uczestnika programu w terminie do dnia 11 września 2020 roku.

Wzór wniosku oraz informacja o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie NAWA
https://nawa.gov.pl/komunikaty/wniosek-o-przedluzenie-stypendium-im-stefana-banacha-oraz-im-ignacego-lukasiewicza

Zapomogi dla stypendystów NAWA w okresie pandemii

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, w postaci zapomogi.

O jednorazową zapomogę mogą ubiegać się:

  • uczestnicy kursów przygotowawczych,
  • studenci,
  • doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020

spełniający łącznie następujące warunki:

a) są stypendystami jednego z programów stypendialnych NAWA:

  • dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,
  • im. Stefana Banacha,
  • im. Ignacego Łukasiewicza,
  • Polonista,
  • wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa,
  • indywidualnych stypendiów,

b) przysługuje im prawo pobierania stypendium Dyrektora NAWA w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020,
c) w chwili składania wniosku o zapomogę przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wysokość jednorazowej zapomogi wynosi 500 zł.

Wnioski o zapomogę należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 r. wraz z uzasadnieniem.

Formularz wniosku dostępny jest w systemie informatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w sekcji „Studenci”.

Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe.

Stypendyści NAWA, którzy mają już konto w systemie proszeni są o złożenie wniosku z tego samego konta.

Pozostałe osoby, korzystające z systemu teleinformatycznego po raz pierwszy muszą dołączyć skan paszportu.

Wypłata zapomogi będzie dokonywana przelewem na indywidualny rachunek bankowy stypendysty.

Więcej informacji na stronach:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wsparcie-dla-zagranicznych-studentow-stypendystow-nawa

https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/support-for-foreign-students-nawa-scholarship-holders

Uwaga studenci III roku - stypendyści programu im. generała Andersa!

Trwa nabór na studia II stopnia rozpoczynające się od roku akademickiego 2020/2021.

Wszelkie informacje znajdują się pod adresem:
https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-im-gen-andersa/studia-iI-stopnia/ogloszenie

Wnioski w języku polskim można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login