Porządkowanie dokumentacji Kół Naukowych

Uprzejmie informujemy, że  ZOOS DSS rozpoczął prace porządkowe dokumentacji Kół Naukowych Pionu Górniczego oraz Pionu Hutniczego w celu dostosowania jej prowadzenia do wymogów Regulaminu organizacji studenckich [...] oraz na mocy ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, rozpoczął  wymianę  Statutów Kół Naukowych  na Regulaminy.

W tym celu prosimy Koła Naukowe o dostarczenie do ZOOS DSS:

 • uchwały  o zmianie statutu na regulamin, podpisanej przez przewodniczącego Koła lub ewentualnie protokolanta. Istnieje możliwość zdalnego powołania spotkania członków Koła Naukowego celem dokonania uchwały o zamianie statutu na regulamin.
 • Regulaminu Studenckiego Koła Naukowego podpisanego przez przewodniczącego Koła lub ewentualnie protokolanta:

 • aktualną listę członków koła z danymi kontaktowymi;
 • informację o założeniu konta mailowego w domenie AGH - przed założeniem konta w domenie AGH w UCI formularz musi zastać zatwierdzony przez ZOOS AGH. W tym celu formularz może zostać wysłany skanem na adres sochacka*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl lub sswierk*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl, gdzie po potwierdzeniu zostanie odesłany skanem na adres zwrotny;
 • inne istotne informacje, np. o zmianie składu zarządu; zmianie opiekuna naukowego Koła Naukowego.

Podstawa prawna:

 • art. 111 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku,
 • § 5 i § 8 Regulaminu działalności uczelnianych organizacji studenckich, organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń uczelnianych w AGH - Załącznik nr 1 do Zarządzenia JM Rektora nr 38/2019

Procedura rejestracji UOS lub OD

 1. Studenci informują Prorektora ds. Studenckich  w terminie do 14 dni od dnia podjęcia uchwały o założeniu koła/organizacji studenckiej.
 2. Pisemną informację składa się w Działu Spraw Studenckich (DSS) –bud. C-1 pok. 111.
 3. Do informacji dołącza się następujące dokumenty:

  • protokół z zebrania założycielskiego wraz z podjętymi uchwałami, tj. o powołaniu organizacji studenckiej/koła naukowego, o wyborze zarządu, o zatwierdzeniu regulaminu, itp.,
  • regulamin (przykładowe wzory regulaminów znajdują się na stronie DSS),
  • pisemną zgodę Dziekana na funkcjonowanie w ramach Wydziału,
  • informację o osobie opiekuna naukowego wraz z jego pisemną zgodą na pełnienie tej funkcji,
  • imienną listę członków,
  • dane kontaktowe przedstawiciela koła/organizacji (tel. kom., adres e-mail).

 4. DSS ocenia kompletność złożonych dokumentów, a Regulamin przekazuje do akceptacji Zespołu Radców Prawnych (ZRP).
 5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii ZRP, koło/organizacja podlega wpisowi do ewidencji, którą prowadzi DSS.
  • Dziekana Wydziału,
  • Pełnomocnika ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego lub Górniczego,
  • URSS lub URSD.

Uwaga! W informacji tej, zawarta jest decyzja Prorektora ds. Studenckich o przyporządkowaniu koła do odpowiedniego Pełnomocnika.

Po wpisaniu do ewidencji, koło/organizacja zakłada konto mailowe w domenie AGH.

Przykładowe wzory Regulaminów do pobrania: