Regulamin konkursu „Grant Rektorski” na dofinansowanie projektu realizowanego przez studenckie koło naukowe AGH

UWAGA! Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną terminy realizacji projektów uległy zmianie!

1. Wnioskodawca - studenckie koło (koła)  naukowe  AGH. 

2. Temat projektu – zgodnie z zakresem działalności koła naukowego (statut) ze wskazaniem uniwersalnych korzyści dla AGH.

3. Termin składania wniosków – do 15 listopada roku poprzedzającego realizację  projektu.

4. Dokumentację wniosku w formie drukowanej (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej (w formie plików pdf, w tym skan oryginału preliminarza) należy składać do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych.

5. W danej edycji konkursu koło naukowe może być wnioskodawcą (współwnioskodawcą) maksymalnie dwóch projektów, których realizacja musi być zakończona w danym roku. 

6. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest potwierdzone dofinansowanie z innych źródeł (wydział, sponsor, wkład własny uczestników itp.) w wysokości minimum 30 % wartości projektu.

7. Grant Rektorski nie obejmuje dofinansowania honorariów wnioskodawców.

8. Skład Komisji konkursowej: Prorektor ds. Studenckich, Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych, Kierownik DSS, Przedstawiciel URSS AGH.

9. Ogłoszenie wyników konkursu – 10 grudnia roku poprzedzającego realizację  projektu.

10. W terminie do 10 stycznia roku, w którym realizowany jest projekt należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych zaktualizowany preliminarz kosztów projektu uwzględniający wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu „Grant Rektorski” wraz z umową  zobowiązującą studenta do przeniesienia na AGH prawa do dóbr własności intelektualnej stworzonych w ramach działalności objętej dofinansowaniem. Brak zaktualizowanego preliminarza i podpisanej w/w umowy po tym terminie skutkuje rezygnacją z dofinansowania.

11. Termin realizacji projektu 10 stycznia – 15 października.

12. Kwoty dofinansowania uwolnione w wyniku niepodjęcia się realizacji grantu przez koło mogą być przyznane (przeniesione)na kolejne na liście rankingowej projekty kół, które wcześniej nie uzyskały dofinansowania.

13. Do 15 października należy dokonać w Dziale Spraw Studenckich rozliczenia finansowego projektu, z wyjątkiem wniosków dotyczących konferencji, seminariów itp. odbywających się po tym terminie (październik - grudzień).

14. W terminie do 31 października roku, w którym realizowany będzie projekt, należy złożyć do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu w danym roku. Odbiór projektu odbywa się na corocznej konferencji w październiku.

15. Realizacja wymagań zawartych w p.13-14 Regulaminu uprawnia do składania przez koło naukowe wniosku w kolejnej edycji konkursu „Grant Rektorski”.

16. Do własności majątkowych praw autorskich powstałych w wyniku realizacji studenckich projektów grantowych finansowanych przez AGH, stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1231) oraz zapisy Regulaminu  zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, wprowadzonego zarządzeniem Rektora nr 18/2015 z dnia 9 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu "Grant Rektora 2020" do pobrania

Grant Rektorski - kryteria oceny projektów /wniosków/

Kryterium

Max. liczba punktów

Oryginalność i atrakcyjność

Aktualność i waga problemu

Ocena ogólna

10

10

10