REGULAMIN konkursu „Grant Rektora” na dofinansowanie projektu realizowanego przez studenckie koło naukowe AGH (obowiązuje od 2019 roku)

1. Wnioskodawca - studenckie koło (koła)  naukowe  AGH. 

2.Temat projektu – zgodnie z zakresem działalności koła naukowego (statut) ze wskazaniem uniwersalnych korzyści dla AGH.

3.Termin składania wniosków – do 5 listopada  roku poprzedzającego realizację  projektu.

4. Dokumentację wniosku w formie drukowanej (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej (w formie plików pdf, w tym skan oryginału preliminarza) należy składać do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych.

5. W danej edycji konkursu koło naukowe może być wnioskodawcą (współwnioskodawcą) maksymalnie dwóch projektów, których realizacja musi być zakończona w danym roku. 

6. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest potwierdzone dofinansowanie z innych źródeł (wydział, sponsor, wkład własny uczestników itp.) w wysokości minimum 30 % wartości projektu.

7. Grant Rektora nie obejmuje dofinansowania honorariów wnioskodawców.

8. Skład Komisji konkursowej: Prorektor ds. Studenckich, Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych, Kierownik DSS, Przedstawiciel URSS AGH.

9. Ogłoszenie wyników konkursu – 3 grudnia roku poprzedzającego realizację  projektu.

10. W terminie do 19 grudnia roku poprzedzającego realizację  projektu. należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych zaktualizowany preliminarz kosztów projektu uwzględniający wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu „Grant Rektorski” wraz z umową zobowiązującą studenta do przeniesienia na AGH prawa do dóbr własności intelektualnej stworzonych w ramach działalności objętej dofinansowaniem. Brak zaktualizowanego preliminarza i podpisanej w/w umowy po tym terminie skutkuje rezygnacją z dofinansowania.

11. Termin realizacji projektu 1 stycznia – 15 października.

12. Kwoty dofinansowania uwolnione w wyniku niepodjęcia się realizacji grantu przez koło mogą być przyznane (przeniesione)na kolejne na liście rankingowej projekty kół, które wcześniej nie uzyskały dofinansowania.

13. W terminie do 31 października roku, w którym realizowany będzie projekt, należy złożyć do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu w danym roku. W tym samym terminie należy dokonać w Dziale Spraw Studenckich rozliczenia finansowego projektu, z wyjątkiem wniosków dotyczących konferencji, seminariów itp. odbywających się po tym terminie (październik - grudzień). Odbiór projektu odbywa się na corocznej konferencji w październiku.

14. Realizacja wymagań zawartych w p. 12 Regulaminu uprawnia do składania przez koło naukowe wniosku w kolejnej edycji konkursu „Grant Rektorski”.

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Anna Siwik, prof.nadzw.     

AGH, 26.09.2018

Regulamin konkursu Grant Rektora 2019 do pobrania

Kryteria oceny wniosków o przyznanie grantu

 Skala punktacji

Kryterium

Max. liczba punktów

Oryginalność i atrakcyjność

Aktualność i waga problemu

Ocena ogólna

10

10

10

 

Informacja dodatkowa dla Komisji

 Kryterium Ocena ogólna:

  • Stopień zaangażowania koła
  • Wielkość grupy beneficjentów
  • Indywidualna ocena członka komisji