Wypłaty stypendiów

Realizacją wypłat stypendiów oraz innych świadczeń zajmuje się Sekcja Stypendiów. Do obowiązków sekcji należy:

 • przygotowywanie list wypłat stypendiów (socjalnych, stypendiów Rektora, ministra, dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, stażowych, praktyk, fundowanych i innych) wraz z późniejszym rozliczeniem list po wypłatach,
 • przygotowywanie zestawień zbiorczych do podjęć bankowych i przelewów bankowych,
 • przygotowywanie list wypłat świadczeń z działających w Uczelni funduszy,
 • bieżąca współpraca z odpowiednimi pracownikami dziekanatów,
 • współpraca z Kwesturą AGH w zakresie rozliczania świadczeń stypendialnych, uzgadnianie kont, wykonywanie not i korekt oraz przygotowanie danych do bilansu. 

Numer konta bankowego do zwrotu stypendiów

Uprzejmie informujemy, że zwroty stypendiów nienależnie pobranych (np. z powodu skreślenia z listy studentów, zmiany sytuacji materialnej itp.) powinny być dokonywane na konto bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego:

Numer konta: 95 1130 1150 0012 1083 6920 0004

Harmonogram wypłat

do 1 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla doktorantów

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC WYPŁATY

do 20 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla stypendystów NAWA

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. Dyrektora NAWA w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 5 KAŻDEGO MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĘPUJE WYPŁATA

do 10 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych

Podstawa prawna: § 45 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 5 DNI ROBOCZYCH PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYPŁATY

do 17 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla studentów studiów niestacjonarnych

Podstawa prawna: § 45 ust. 4 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH W TERMINIE DO 5 DNI ROBOCZYCH PRZED PLANOWANYM TERMINEM WYPŁATY

do 20 każdego miesiąca - wypłaty innych stypendiów w ramach niektórych projektów finansowanych m. in. ze środków MNiSW, NCN, NCBiR, NAWA oraz stypendiów w ramach Szkoły Doktorskiej

Na bieżąco - wypłaty innych stypendiów zgodnie z zapisami zawieranych umów konkretyzujące termin wypłaty

Procedura wypłaty stypendiów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

 1. Komunikat dot. procedury wypłaty stypendiów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej
 2. Procedura wypłaty stypendiów
 3. Wzór polecenia wypłaty stypendiów

Procedura postępowania przy wypłacie stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, będących pracownikami jednostki,

przyznanych na podstawie rozporządzenia MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 658 wraz z późn. zm.):

 1. Stypendysta pobiera wzór umowy ze strony MNiSW, wypełnia i podpisuje. Umowę sporządza się w liczbie egzemplarzy podanej w instrukcji MNiSW + jeden egzemplarz dodatkowy, zaparafowany przez Dziekana/Kierownika jednostki.
 2. Wzór umowy należy uzupełnić o zapis:
  w §3 ust. 5 po zdaniu
  Stypendium w miesięcznej kwocie 5.390 zł jest wypłacane Stypendyście przez Podmiot wypłacający w terminie do 10 dnia miesiąca
  należy dopisać po przecinku:
  pod warunkiem otrzymania z MNiSW przez Podmiot wypłacający środków na wypłatę Stypendium:

 3. Podpisane jednostronnie umowy przekazywane są do Centrum Obsługi Projektów (Sekretariat C2, pok. 105) skąd są przedstawiane do podpisu właściwemu Prorektorowi oraz Kwestor AGH.
 4. Po akceptacji umowy przez wszystkie strony, COP skanuje oryginał i przekazuje do MNiSW za pośrednictwem skrzynki e-puap, 2 egzemplarze są zwracane na Wydział/do Jednostki, 1 egzemplarz z podpisem Dziekana/Kierownika jednostki jest archiwizowany w COP.
 5. Po uzyskaniu informacji o wpłynięciu środków finansowych na konto funduszu stypendialnego, Wydział/Jednostka sporządza polecenie wypłaty (co do zasady raz na kwartał), dołączając do pierwszego polecenia kopię decyzji oraz umowy.
 6. Aby wypełnić warunek terminowej wypłaty stypendium polecenie na dany kwartał powinno wpłynąć do Działu Spraw Studenckich najpóźniej na pięć dni roboczych przed planowana wypłatą.
 7. Wzór polecenia wypłaty stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 8. Polecenie wypłaty Wydział/Jednostka dostarcza bezpośrednio do Działu Spraw Studenckich.

Załącznik nr 1 - Wzór polecenia wypłaty (do pobrania)

Polecenia wypłat

Polecenia wypłat kierowane do DSS powinny zawierać następujące informacje:

 1. Wskazanie jednostki, która kieruje prośbę o wpłatę świadczenia, np. nazwa Wydziału;
 2. Wskazanie podstawy prawnej wypłacanego świadczenia, np. Zarządzenie  nr .../20... Rektora z dnia (...) w sprawie (...);
 3. Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia świadczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych, np. stypendium (...) zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. (...) Ustawy z dnia (...) o (...);
 4. Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia świadczenia ze składek ZUS, np. stypendium zwolnione ze składek ZUS na podstawie art. (...) Ustawy z dnia (...) o (...);
 5. Poprawna i pełna nazwa stypendium, np. stypendium dla osób którym wszczęto przewód doktorski (zamiast stypendium "doktorskie"), stypendium stażowe (zamiast stypendium "asystenckie"), itp.;
 6. Imienny wykaz osób, którym ma być wypłacone świadczenie oraz niezbędne dane, np. nr albumu, nr konta, itp.;
  Uwaga! Prosimy pamiętać o numerze albumu stypendysty!
 7. Kwota przyznanego stypendium;
 8. W jakim okresie przyznano świadczenie;
 9. Wskazanie podstawy finansowania, np. z jakiej umowy (numer, kogo dotyczy);
 10. Informacja: Koszt ujęty/zostanie ujęty w planie finansowym jednostki;
 11. Podpis dysponenta środków.
 12. Wzór polecenia wypłaty (do pobrania)

  Tabela - wzór załącznika do polecenia wypłaty (do pobrania)

  Polecenia wypłat, które nie będą zawierały powyższych informacji, będą zwracane z prośbą o uzupełnienie danych, a tym samym zostanie wydłużony termin wypłaty.