Wypłaty stypendiów

Realizacją wypłat stypendiów oraz innych świadczeń zajmuje się Sekcja Stypendiów. Do obowiązków sekcji należy:

 • przygotowywanie list wypłat stypendiów (socjalnych, stypendiów Rektora, ministra, dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, stażowych, praktyk, fundowanych i innych) wraz z późniejszym rozliczeniem list po wypłatach,
 • przygotowywanie zestawień zbiorczych do podjęć bankowych i przelewów bankowych,
 • przygotowywanie list wypłat świadczeń z działających w Uczelni funduszy,
 • bieżąca współpraca z odpowiednimi pracownikami dziekanatów,
 • współpraca z Kwesturą AGH w zakresie rozliczania świadczeń stypendialnych, uzgadnianie kont, wykonywanie not i korekt oraz przygotowanie danych do bilansu. 

Numer konta bankowego do zwrotu stypendiów

Uprzejmie informujemy, że zwroty stypendiów nienależnie pobranych (np. z powodu skreślenia z listy studentów, zmiany sytuacji materialnej itp.) powinny być dokonywane na konto bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego:

Numer konta: 95 1130 1150 0012 1083 6920 0004

Harmonogram wypłat

do 1 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla doktorantów

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC WYPŁATY

do 10 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla stypendystów NAWA

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 47/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. Dyrektora NAWA w sprawie określenia wysokości stypendiów przyznawanych cudzoziemcom

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 5 KAŻDEGO MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĘPUJE WYPŁATA

do 10 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych

Podstawa prawna: § 44 ust. 17 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 5 KAŻDEGO MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĘPUJE WYPŁATA

do 17 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla studentów studiów niestacjonarnych

Podstawa prawna: § 44 ust. 17 Regulaminu świadczeń dla studentów AGH

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH W TERMINIE DO 5 KAŻDEGO MIESIĄCA, W KTÓRYM NASTĘPUJE WYPŁATA

do 20 każdego miesiąca - wypłaty innych stypendiów w ramach niektórych projektów finansowanych m. in. ze środków MNiSW, NCN, NCBiR, NAWA oraz stypendiów w ramach Szkoły Doktorskiej

Na bieżąco - wypłaty innych stypendiów zgodnie z zapisami zawieranych umów konkretyzujące termin wypłaty

Procedura wypłaty stypendiów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

 1. Komunikat dot. procedury wypłaty stypendiów dla doktorantów Szkoły Doktorskiej
 2. Procedura wypłaty stypendiów
 3. Wzór polecenia wypłaty stypendiów

Polecenia wypłat

Polecenia wypłat kierowane do DSS powinny zawierać następujące informacje:

 1. Wskazanie jednostki, która kieruje prośbę o wpłatę świadczenia, np. nazwa Wydziału;
 2. Wskazanie podstawy prawnej wypłacanego świadczenia, np. Zarządzenie  nr .../20... Rektora z dnia (...) w sprawie (...);
 3. Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia świadczenia z podatku dochodowego od osób fizycznych, np. stypendium (...) zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. (...) Ustawy z dnia (...) o (...);
 4. Wskazanie podstawy prawnej zwolnienia świadczenia ze składek ZUS, np. stypendium zwolnione ze składek ZUS na podstawie art. (...) Ustawy z dnia (...) o (...);
 5. Poprawna i pełna nazwa stypendium, np. stypendium dla osób którym wszczęto przewód doktorski (zamiast stypendium "doktorskie"), stypendium stażowe (zamiast stypendium "asystenckie"), itp.;
 6. Imienny wykaz osób, którym ma być wypłacone świadczenie oraz niezbędne dane, np. nr albumu, nr konta, itp.;
  Uwaga! Prosimy pamiętać o numerze albumu stypendysty!
 7. Kwota przyznanego stypendium;
 8. W jakim okresie przyznano świadczenie;
 9. Wskazanie podstawy finansowania, np. z jakiej umowy (numer, kogo dotyczy);
 10. Informacja: Koszt ujęty/zostanie ujęty w planie finansowym jednostki;
 11. Podpis dysponenta środków.
 12. Wzór polecenia wypłaty (do pobrania)

  Tabela - wzór załącznika do polecenia wypłaty (do pobrania)

  Polecenia wypłat, które nie będą zawierały powyższych informacji, będą zwracane z prośbą o uzupełnienie danych, a tym samym zostanie wydłużony termin wypłaty.