Zapomogi w okresie stanu epidemii

Studenci, którzy w związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii utracili źródło dochodów lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów AGH.

Obowiązkiem studenta ubiegającego się o przyznanie świadczeń z Funduszu stypendialnego jest rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym i wiarygodne udokumentowanie wniosku. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii i ograniczeniem w funkcjonowaniu pracodawców, może być m.in. umowa z pracodawcą (o pracę, zlecenia lub o dzieło), rachunki składane na podstawie takich umów, zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy, zaświadczenie o utracie zatrudnienia, zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu studenta i jego rodziny kwarantanną, w związku z czym został pozbawiony źródła dochodu, itp.

Podstawą do przyznania zapomogi jest znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Ograniczenia dotyczącego przyznawania zapomogi dwa razy w roku nie stosuje się. Oznacza to, że każdorazowo, w uzasadnionych przypadkach, kiedy student rzetelnie udokumentuje znalezienie się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej możliwe jest przyznanie zapomogi częściej niż dwa razy w roku.

W przypadku zapomogi, przepisów KPA nie stosuje się. Oznacza to, że nie ma obowiązku wydawania decyzji administracyjnej i nie będzie możliwe złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub zaskarżenia decyzji o odmowie jej przyznania do sądu administracyjnego.

Wniosek o zapomogę należy wypełnić w systemie teleinformatycznym Uczelni (Wirtualna Uczelnia lub USOS), a jego skan wraz załącznikami przesłać na adres mailowy pracowników dziekanatów zajmujących się obsługą świadczeń.

Szczegółowy wykaz danych kontaktowych do pracowników znajduje się w zakładce Kontakt.

Pełna treść komunikatu Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw.

Zapomoga

1. Podstawa prawna

Art. 86, art. 90 i art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Wyżej wymienione przepisy wchodzą w życie od  1 października 2019 r.

2. Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Zdarzeniem losowym może być:
a) śmierć członka rodziny;
b) ciężka choroba członka rodziny,
c) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź)
d) inne zdarzenia, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

3. Jak ubiegać się o zapomogę?

Zapomoga może być przyznana przez Dziekana Wydziału na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów AGH (do pobrania).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej. Dokumentem potwierdzającym znalezienie się w trudnej sytuacji życiowej może być w szczególności:
1) zaświadczenie lekarskie,
2) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej,
3) orzeczenie sądowe, komornicze, dokumenty wystawione przez Policję,
4) akt urodzenia dziecka studenta,
5) akt zgonu członka rodziny,
6) inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku.

W przypadku braku możliwości okazania powyższych dokumentów, dopuszcza się możliwość złożenia pisemnego oświadczenia o zdarzeniu, potwierdzonego przez co najmniej 3 studentów, w tym członka Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

4. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zapomogę w przypadku śmierci członka rodziny?

W takim przypadku każdorazowo wymagany jest akt zgonu oraz pisemne uzasadnienie pogorszenia się sytuacji materialnej studenta w wyniku śmierci bliskiego członka rodziny.

5. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zapomogę w przypadku choroby?

W takich przypadkach wymagane są wszystkie możliwe dokumenty, które poświadczają trudną sytuację materialną studenta z tytułu choroby studenta lub bliskiego członka rodziny studenta. Są to:
a) zaświadczenia lekarskie o przebytej chorobie,
b) karta pobytu w szpitalu,
c) rachunki za leczenie lub inne usługi medyczne,
d) rachunki za zakup lekarstw lub innych środków medycznych,
e) inne odnoszące się do indywidualnej sytuacji studenta.

6. Ile wynosi wysokość zapomogi?

Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Maksymalna kwota zapomogi nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego. W roku akademickim 2019/20 kwota ta wynosi 1000,00 zł.

7. Ile razy można ubiegać się o zapomogę?

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż 2 razy w roku akademickim (jeden raz w semestrze), tylko na jednym kierunku studiów. Nie można starać się o zapomogę dwukrotnie z tego samego tytułu.

8. Kto nie może ubiegać się o zapomogę?

Zapomoga nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
a) magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
b) licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli podejmuje ponownie studia pierwszego stopnia,
Przepisy te stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

Świadczenia, o których mowa w art. 86 Ustawy przysługują na studiach pierwszego stopnia i studiach drugiego stopnia, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

9. Do kogo można się odwołać w przypadku odmowy przyznania zapomogi przez Dziekana Wydziału?

Student niezadowolony z decyzji może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, kierowany do Prorektora ds. Studenckich.