Własny fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów

Regulamin Własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora nr Nr 61/2022

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium z Wfns dla studentów (.docx)

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium z Wfns dla doktorantów (.docx)

Załącznik nr 3 - Zasady oceny wniosków doktorantów

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w w Dziale Spraw Studenckich (budynek C-1/C-2 pok. 127) lub do skrzynki CSS, która znajduje się na portierni budynku C1.

Stypendia dla studentów

Wzór wniosku dla studenta stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (do pobrania).

Stypendia dla doktorantów

Wzór wniosku dla doktoranta stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (do pobrania).

AKTUALNOŚCI

Przyznane stypendia dla doktorantów i studentów za osiągnięcia naukowe z Własnego funduszu na stypendia

W dniu 23 czerwca 2022 r. prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przyznał 9 doktorantom jednorazowe stypendia naukowe z Własnego funduszu na stypendia. Stypendia w wysokości od 500,00 zł do 3 900,00 zł zostały przyznane zgodnie z rekomendacją Doktoranckiej Komisji WFnS.

Prorektor ds. Studenckich przyznał również dla 15 studentów jednorazowe stypendia za wyniki w nauce  w wysokości od 1 500,00 zł do 4 000,00 zł. Stypendia zostały przyznane zgodnie z rekomendacją Studenckiej Komisji WFnS.

Wszyscy zainteresowani zostali mailowo poinformowani o przyznaniu i wysokości stypendium.

Przyznane stypendia dla doktorantów i studentów za osiągnięcia naukowe z Własnego funduszu na stypendia

W dniu 22 marca 2022 r. prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przyznał 9 doktorantom jednorazowe stypendia naukowe z Własnego funduszu na stypendia. Stypendia w wysokości od 1 300,00 zł do 3 780,00 zł zostały przyznane zgodnie z rekomendacją Doktoranckiej Komisji WFnS.

Prorektor ds. Studenckich przyznał również 1 stypendium w wysokości 3 000,00 zł za wyniki w nauce dla studentów. Stypendium zostało przyznane zgodnie z rekomendacją Studenckiej Komisji WFnS.

Wszyscy zainteresowani zostali mailowo poinformowani o przyznaniu i wysokości stypendium.

Przyznane stypendia dla doktorantów za osiągnięcia naukowe z Własnego funduszu na stypendia

W dniu 1 lutego 2022 r. Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przyznał 101 doktorantom jednorazowe stypendia naukowe z Własnego funduszu na stypendia. Stypendia w wysokości od 250,00 zł do 10 000,00 zł zostały przyznane zgodnie z rekomendacją Doktoranckiej Komisji WFnS.

Wypłata stypendiów jest planowana na 10 lutego 2022 r.

Wszyscy zainteresowani doktoranci zostaną mailowo poinformowani o wysokości przyznanego stypendium.

Przyznane stypendia z Własnego funduszu na stypendia

W dniu 22 grudnia 2021 r. Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przyznał:

 1. 17 studentom AGH jednorazowe stypendia za osiągnięcia naukowe w wysokości od 2 000,00 zł do 7 500,00 zł oraz 3 studentom I roku studiów pierwszego stopnia jednorazowe stypendia dla za osiągnięcia uzyskane przed rozpoczęciem studiów w AGH w wysokości od 500,00 zł do 1 500,00 zł.  Stypendia zostały przyznane zgodnie z rekomendacją Studenckiej Komisji Własnego Funduszu na Stypendia. Łączna kwota przyznanych stypendiów wynosi  72 700, 00 zł.
 2. 91 doktorantom AGH wykazującym szczególną aktywność publikacyjną jednorazowe stypendia w wysokości od 1 500,00 zł do 7 000,00 zł na łączną kwotę 237 500,00 zł. Stypendia zostały przyznane zgodnie z rekomendacją Doktoranckiej Komisji Własnego Funduszu na Stypendia.

Wypłata stypendiów jest planowana w dniu 10 stycznia 2022 r.

Prorektor ds. Studenckich przyznał stypendia studentom I roku studiów I stopnia

W dniu 5 listopada 2021 r.  Prorektor ds. Studenckich  prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przyznał laureatom i finalistom  Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” przyjętym na studia w AGH w roku akademickim 2021/2022 jednorazowe stypendia z Własnego Funduszu na Stypendia

Stypendia otrzymało łącznie 171 studentów I r. studiów I stopnia z 10 Wydziałów AGH na łączną kwotę 176 500,00 zł.

Posiedzenie Komisji Studenckiej WFnS

W dniu 17 września odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Studenckiej Własnego funduszu na stypendia (WFnS), na którym oceniono 9 wniosków. Komisja uznała, że sama średnia ocen, bądź też sam udział w konferencji naukowej nie stanowią wystarczającej podstawy do przyznania stypendium.

Średnia ocen uprawnia studenta do otrzymania stypendium z WFnS tylko w dwóch przypadkach, zgodnie z § 2 ust. 3-6 Regulaminu Własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów:

 1. student znajduje się na 1 miejscu wykazu stypendiów rektora przyznanych z Funduszu stypendialnego w bieżącym roku akademickim,
 2. student nie może otrzymać stypendium rektora z Funduszu stypendialnego ze względu na brak możliwości przekroczenia limitu możliwych do przyznania stypendiów rektora na kierunku (do 10 % liczby studentów wg stanu na 31 grudnia 2020 r.).

Przy ocenie osiągnięć z tytułu udziału w konferencji jest oceniany:

 1. prestiż konferencji,
 2. zajęte miejsce lub otrzymanie wyróżnienia za wygłoszony refera.

W dniu 23 września 2021 r. Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przyznał studentom AGH cztery stypendia zgodnie z rekomendacją Komisji:

 • stypendium w wysokości 1 000 zł,
 • stypendium w wysokości 1 500 zł,
 • dwa stypendia w wysokości 2 000 zł.

Ważne informacje

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia można wysłać na adres Uczelni z dopiskiem Dział Spraw Studenckich lub dostarczyć wniosek osobiście do pokoju 127, łącznik pawilonów C-1/C-2, lub do skrzynki CSS znajdującej się na portierni budynku C-1.

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi przyznawania stypendiów z Własnego funduszu na stypendia (Wfns) w nowej podstawie prawnej, zwracamy uwagę na dwie zasadnicze różnice w przyznawaniu stypendium z tego funduszu pomiędzy starym i nowym stanem prawnym:

 • charakter świadczenia – tylko za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe;
 • czas ubiegania się o stypendium – o stypendium można się ubiegać po  uzyskaniu osiągnięcia, tzn. po uzyskaniu certyfikatu, dyplomu, wyróżnienia, a nie przed wyjazdem na konferencję, na której student lub doktorant wygłosił referat, zaprezentował poster, lub po opublikowaniu artykułu naukowego, itp.

Przypominamy również, że stypendium z Wfns w obecnym stanie prawnym nie ma charakteru dofinansowania, dlatego nie wymaga się potwierdzenia poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem danego osiągnięcia, tj. faktur za transport, nocleg, wyżywienie, opłatę konferencyjną, itp.

Wobec powyższego, prosimy o niedołączanie ww. dokumentów do wniosków o stypendia z Wfns.

Z Wfns mogą być przyznawane wyłącznie stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, co oznacza, że o stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które:

 • znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
 • potrzebują dofinansowania do wyjazdu, projektu, itd.
 • chciałyby dostać nagrody za swoją działalność organizacyjną, promocyjną lub sportową na rzecz uczelni.

Stypendia z Własnego funduszu są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych