Garść informacji o kredytach studenckich

Osoby uprawnione do kredytu

Kredyt studencki może otrzymać:

 • student, który nie ukończył 30 roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35 roku życia.

Składanie wniosków o kredyt

O kredyt można ubiegać się przez cały rok.

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wniosek o udzielenie kredytu można składać w formie papierowej lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w następujących instytucjach:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku o udzielenie kredytu dołącza się:

 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny wnioskodawcy za poprzedni rok,
 • zaświadczenie szkoły wyższej potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, doktorantem albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo do szkoły doktorskiej,
 • dokumenty wymagane przez instytucję kredytującą dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.

We wniosku należy wskazać jedną z dostępnych kwot kredytu. Miesięczna transza kredytu studenckiego może wynosić 400, 600, 800 lub 1 000 zł.

Zawarcie umowy

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2022/2023 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 3 000 zł (kwota netto).

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki może być wypłacany studentom przez okres 6 lat, a w przypadku doktorantów – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie instytucje kredytujące.

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu studenckiego jest dokonywana w równych miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od ukończenia studiów. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu studenckiego.

W okresie pobierania transz kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty rat kredytu wysokość oprocentowania spłacanego przez kredytobiorcę wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

Zmniejszenie raty spłaty kredytu i zawieszenie spłaty

Wysokość miesięcznej raty może być zmniejszona do 20% średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy. Na wniosek kredytobiorcy w przypadku trudnej sytuacji życiowej spłata kredytu studenckiego wraz z odsetkami może być zawieszona na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może zostać umorzony przez instytucję kredytującą:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo kształcenie w szkole doktorskiej w grupie od 5,01% do 10%,

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo szkół doktorskich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć w instytucji kredytującej wraz z zaświadczeniem potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów odpowiednio studiów albo szkół doktorskich.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy lub trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów I stopnia

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów II stopnia

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres stupkiewicz*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl.

Formularz zgłoszenia do pobrania

ARCHIWUM

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów I stopnia

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów II stopnia

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres stupkiewicz*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl.

Formularz zgłoszenia do pobrania

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów II stopnia w roku akademickim 2019/2020

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów I stopnia

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów II stopnia

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres stupkiewicz*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl.

Formularz zgłoszenia do pobrania

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów II stopnia w roku akademickim 2018/2019

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów I stopnia

Lista rankingowa najlepszych absolwentów studiów II stopnia

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres stupkiewicz*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl lub osobiście w Dziale Spraw Studenckich (C-1 pok. 111).

Formularz zgłoszenia do pobrania

Listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia oraz najlepszych absolwentów studiów II stopnia w latach 2016/2017 i 2017/2018

Najlepsi absolwenci studiów w roku akademickim 2016/2017

Lista rankingowa studiów I stopnia

Lista rankingowa studiów II stopnia

Najlepsi absolwenci studiów w roku akademickim 2017/2018

Lista rankingowa studiów I stopnia

Lista rankingowa studiów II stopnia

W celu wydania zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej na adres stupkiewicz*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl lub osobiście w Dziale Spraw Studenckich.

Formularz zgłoszenia do pobrania

Zaświadczenia o ukończeniu studiów w grupie najlepszych absolwentów w roku akademickim 2015/2016 lub w latach wcześniejszych wydawane są w dziekanatach Wydziałów na dotychczasowych zasadach.