Wyniki konkursu "Grant Rektora"

W dniu 10 lutego 2022 roku w godzinach 9:00-12:00 w sali 106 w Rektoracie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Grant Rektora 2022.

W pracy komisji wzięli udział:

 1. Prorektor ds. Studenckich AGH - prof. dr hab. inż. Rafał Dańko - Przewodniczący Komisji,
 2. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych – dr hab. inż. Paweł Bogacz prof. AGH,
 3. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych – dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja,
 4. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych – dr inż. Paweł Janowski,
 5. Przedstawiciele URSS AGH – Jakub Kusiński, Damian Płóciennik, Kamil Tomaszewski,
 6. Dyrektor Centrum Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk,
 7. Protokolant – mgr Karolina Sochacka.

W trakcie pracy komisji:

 1. Dokonano oceny i analizy 119 złożonych wniosków pod względem formalnym.
 2. Omówiono 1 wniosek do usunięcia na prośbę składającego go wcześniej koła naukowego.
 3. Omówiono szczegółowo 3 wnioski z brakami oświadczeń i podjęto decyzję o dalszym procedowaniu.
 4. Odrzucono 2 wnioski ze względów formalnych – niezgodność wniosków z kategoriami projektów.
 5. Wydzielono projekty strategiczne oraz przyznano dofinansowania w poniższym układzie metodycznym:
 • zestawiono projekty, które w kryterium nr 8 w par. 4 Regulaminu konkursu uzyskały sumarycznie największą liczbę ocen,
 • decyzją Komisji uznano 10 projektów (tworząc Top 10) o najwyższych ocenach, jako te, które mogą zostać uznane za strategiczne,
 • przyjęto, że jedno koło naukowe może mieć tylko jeden projekt strategiczny,
 • przyjęto za par. 4 pkt. 11 Regulaminu konkursu, że na granty strategiczne zostanie przeznaczone  38% kwoty dofinansowania,
 • przyjęto zasadę, że do 40 000 zł kwoty wnioskowanej projekt strategiczny otrzymuje 100% finansowania,
 • przyjęto zasadę, że powyżej 40 000 zł kwoty wnioskowanej dofinansowanie zostanie przyznane w kwocie wg wzoru: 40 000 zł + [(suma wnioskowana – 40 000 zł) / 3].
 1. Wydzielono projekty podstawowe w układzie grup A,B,C, w układzie przynależności wyznaczonej wedle zależności od sumarycznej liczby uzyskanych punktów oraz przyznano dofinansowania w poniższym układzie metodycznym:
 • granty z grupy A – projekty z sumaryczną liczbą punktów 180-150. Do 6000 zł kwoty wnioskowanej projekt otrzymuje 100% finansowania. Powyżej 6000 zł przyjęto kwotę dofinansowania równą 6000 zł + 30% z nadwyżki kwoty wnioskowanej ponad 6000 zł,
 • granty z grupy B - projekty z sumaryczną liczbą punktów 149-130. Do 4000 zł kwoty wnioskowanej projekt otrzymuje 100% finansowania. Powyżej 4000 zł przyjęto kwotę dofinansowania równą 4000 zł + 20% z nadwyżki kwoty wnioskowanej ponad 4000 zł,
 • granty z grupy C - projekty z sumaryczną liczbą punktów 129-100. Do 2000 zł kwoty wnioskowanej projekt otrzymuje 100% finansowania. Powyżej 2000 zł przyjęto kwotę dofinansowania równą 2000 zł + 10% z nadwyżki kwoty wnioskowanej ponad 2000 zł.

Wnioski i postanowienia:

 1. Koła Naukowe wnioskowały o rekordową kwotę w wysokości 3 529 794,24 zł (w porównaniu do wnioskowanej kwoty 1 705 108,61 zł w edycji 2021, co stanowi ponad 100% wzrostu wnioskowanych kwot).
 2. Udzielono finansowania 97 wnioskom na łączną kwotę w wysokości 1 192 465,00 zł (w porównaniu do udzielonego finansowania w kwocie 923 030,00 zł w edycji 2021, co stanowi ponad 30% wzrostu udzielonego dofinansowania).
 3. 22 projekty nie uzyskały dofinansowania z powodu:
 • uzyskania mniej niż 100 punktów – 19 projektów,
 • wycofania wniosku – 1 projekt,
 • odrzucenia przez Komisję wniosku z przyczyn formalnych – 2 projekty.
 1. Zwrócono uwagę, że część kół naukowych nie odniosła się w swych wnioskach do punktów regulaminu dotyczących zdefiniowania KIS, RIS oraz POB, co wpłynęło znacząco na ocenę tych wniosków.
 2. Komisja z powściągliwością odniosła się  do poprawności oświadczeń od sponsorów dotyczących przekazania na działalność projektu licencji programów komputerowych, zwłaszcza w aspekcie ich częściowego posiadania przez AGH, a także wysokich wartości cenowych tychże licencji. Z uwagi jednakowoż na brak odpowiedniego zapisu w regulaminie sprawę rozstrzygnięto na korzyść kół naukowych i przyznano dofinansowanie.
 3. Komisja zawnioskowała o poprawę regulaminu w edycji Grantów Rektora AGH 2023 w zakresie dodania nowego zapisu regulującego otrzymywanie od sponsorów licencji programów komputerowych.

Wykaz projektów podstawowych wraz z dofinansowaniem (do pobrania)

Wykaz projektów strategicznych wraz z dofinansowaniem (do pobrania)