Wyniki konkursu "Grant Rektora 2020"

W dniu 4 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Grant Rektora 2020.

W pracy komisji wzięli udział:
1. Prorektor ds. Studenckich AGH- dr hab. Anna Siwik prof. AGH - Przewodnicząca Komisji,
2. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Górniczy) – dr hab. inż. Paweł Bogacz prof. AGH,
3. Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Hutniczy) – dr inż. Leszek Kurcz,
4. Przedstawiciele URSS AGH – Łukasz Truszkiewicz i Kamil Wiktor,
5. Kierownik Działu Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk
6. Protokolant – mgr Karolina Sochacka.

W trakcie pracy komisji dokonano oceny i analizy 125 wniosków. Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę w wysokości 1 553 050,38 zł. Komisja zarekomendowała do dofinansowania 112 i rozdzieliła środki na łączną kwotę 921 233,54 zł kierując się następującymi kryteriami oceny:

  • granty strategiczne:

- współczynnik dofinansowania 0,68,

  • pozostałe granty:
  • granty kategorii A, B:

- współczynnik dofinansowania 0,61 dla liczby punktów 75 i wyżej,

- współczynnik dofinansowania 0,56 dla liczby punktów 60-74,

  • granty kategorii C - współczynnik dofinansowania 0,50.

Wykaz wniosków rekomendowanych do dofinansowania (ułożony wedle uzyskanej oceny punktowej), wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dostępny poniżej.

Wyniki konkursu Grant Rektora 2020 - Granty podstawowe

Wyniki konkursu Grant Rektora 2020 - Granty strategiczne