W związku z koniecznością podziału i przekazania środków finansowych z funduszu pomocy materialnej na podstawie art. 241 ust. 5 i 6 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów z Funduszu Stypendialnego będzie uzależniona od daty wpływu dotacji z MNiSW.

Oznacza to, że stypendia dla studentów i doktorantów z Funduszu Stypendialnego w początkowych miesiącach roku 2019 mogą zostać wypłacone z opóźnieniem, jednak niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji na ten cel.

Wypłaty stypendiów

 

Realizacją wypłat stypendiów oraz innych świadczeń zajmuje się Sekcja Stypendiów. Do obowiązków sekcji należy:

  • przygotowywanie list wypłat stypendiów (socjalnych, stypendiów Rektora, ministra, specjalnych dla osób niepełnosprawnych, zapomóg, stażowych, praktyk, fundowanych i innych) wraz z późniejszym rozliczeniem list po wypłatach,
  • przygotowywanie zestawień zbiorczych do podjęć bankowych i przelewów bankowych,
  • przygotowywanie list wypłat świadczeń z działających w Uczelni funduszy,
  • bieżąca współpraca z odpowiednimi pracownikami dziekanatów,
  • współpraca z Kwesturą AGH w zakresie rozliczania świadczeń stypendialnych, uzgadnianie kont, wykonywanie not i korekt oraz przygotowanie danych do bilansu. 

Harmonogram wypłat:

do 1 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla doktorantów

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC WYPŁATY

do 10 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla obcokrajowców

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC WYPŁATY

do 10 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych

Podstawa prawna: § 23, ust. 11 Regulaminu ŚPM

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DSS W TERMINIE DO 25 KAŻDEGO MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC WYPŁATY

do 17 każdego miesiąca – wypłaty stypendiów dla studentów studiów niestacjonarnych

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 23, ust. 11 Regulaminu ŚPM

DOSTARCZENIE POLECEŃ WYPŁATY DO DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH W TERMINIE DO 05 KAŻDEGO MIESIĄCA W KTÓRYM NASTĘPUJE WYPŁATA

do 20 każdego miesiąca - wypłaty stypendiów w ramach niektórych projektów finansowanych m. in. ze środków MNiSW, NCN, NCBiR, NAWA

Na bieżąco - wypłaty innych stypendiów zgodnie z zapisami zawieranych umów konkretyzujące terminy wypłaty

 

Polecenia wypłat:

Polecenia wypłat kierowane do DSS powinny zawierać następujące informacje:

1. Wskazanie jednostki, która kieruje prośbę o wpłatę świadczenia, np. nazwa Wydziału;
2. Wskazanie podstawy prawnej wypłacanego świadczenia, np. Zarządzenie  nr 3/2012 Rektora z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie warunków przyznawania stypendium osobom, którym wszczęto przewód doktorski (dotyczy stypendiów "doktorskich");
3. Poprawna i pełna nazwa stypendium, np. stypendium dla osób którym wszczęto przewód doktorski (zamiast stypendium "doktorskie"), stypendium stażowe (zamiast stypendium "asystenckie"), itp.;
4. Imienny wykaz osób, którym ma być wypłacone świadczenie oraz niezbędne dane, np. nr albumu, nr konta, itp.

Uwaga! Prosimy pamiętać o numerze albumu.

5. Kwota przyznanego stypendium;
6. W jakim okresie przyznano świadczenie;
7. Wskazanie podstawy finansowania, np. z jakiej umowy (numer, kogo dotyczy),
8. Informacja: Koszt ujęty/zostanie ujęty w planie finansowym jednostki;
9. Podpis dysponenta środków.

Polecenia wypłat, które nie będą zawierały powyższych informacji, będą zwracane z prośbą o uzupełnienie danych, a tym samym zostanie wydłużony termin wypłaty.