20.07.2017

Informacja dla kandydatów na studia w AGH

Osoby zainteresowane ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów AGH w roku akademickim 2017/18 zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami dostępnymi tutaj

W celu ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych oraz zapomogę losową, Student zobowiązany jest złożyć wniosek elektroniczny, dostępny na koncie Studenta w systemie Wirtualna Uczelnia.

O możliwości zalogowania się do systemu zostaną Państwo poinformowani odrębnym mailem (podanym w systemie e-rekrutacja) na początku września. Do zalogowania się na indywidualne konto studenta w Wirtualnej Uczelni niezbędny jest PESEL i numer albumu, który zostanie nadany przez Uczelnię w stosownym czasie. Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni należy wypełnić elektroniczny wniosek, wydrukować, podpisać i dostarczyć (można wysłać pocztą) wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu właściwego Wydziału.

W trosce o sprawne załatwienie sprawy i terminową wypłatę świadczeń gorąco apelujemy o kompletowanie dokumentów najszybciej jak to jest możliwe, najlepiej w okresie lipiec-sierpień. Wykaz wymaganych dokumentów znajdą Państwo tutaj

W razie niejasności prosimy o kontakt z Państwa dziekanatem kierunku, na który dokonaliście Państwo wpis. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Państwa Wydziału


12.07.2017

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Jest to pomoc materialna ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

więcej informacji tutaj


07.07.2017

Świadczenia materialne dla przyszłych studentów

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

1) Stypendium socjalnego
2) Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
3) Stypendium rektora dla najlepszych studentów
4) Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
5) Zapomogi

Ad. 1) W zeszłym roku akademickim stypendium socjalne, w zależności od dochodu wynosiło od 150 zł do 900 zł miesięcznie. Studenci spoza Krakowa, otrzymujący stypendium socjalne, mieszkający w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki mogli otrzymywać z tego tytułu zwiększenie miesięcznej kwoty stypendium socjalnego o kwotę od 100 zł do 200 zł.

Ad. 2) W roku akademickim 2016/2017 wysokość miesięcznego stypendium specjalnego wynosiła od 350 zł do 550 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Ad. 3) Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendia rektora starać się mogą również studenci I roku - laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych. W roku akademickim 2016/2017 laureat olimpiady otrzymywał miesięcznie 300 zł, natomiast finalista 200 zł.

Ad. 4) Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo. Można się o nie starać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. W roku akademickim 2016/2017 jego wysokość wynosiła 15 000 zł.

Ad. 5) Student może otrzymać zapomogę losową dwa razy w roku, w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną. Kwota zapomogi losowej uzależniona jest od zaistniałej sytuacji i nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.

Powyższe świadczenia (poza stypendium ministra) przyznawane i wypłacane są na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przyznawanie stypendium ministra reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.


06.06.2017

Stypendia Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu przyznane

Miło nam poinformować, że komisja stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie przyznała stypendia na łączną kwotę 15 000zł. Wręczenie dyplomów stypendystom odbędzie się w czasie uroczystego posiedzenia Senatu AGH, z okazji Inauguracji roku akademickiego 2017/2018, które odbędzie się w dniu 4 października 2017 roku.

Więcej informacji tutaj


05.06.2017

Wykaz dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Wykaz dokumentów do pobrania (xlsx)

DOKUMENTY OBLIGATORYJNE
dla każdego studenta składającego wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

LpRodzaj dokumentu lub zaświadczeniaDotyczyUwagi
1.dokładnie wypełniony wniosekwnioskodawcywniosek należy wypełnić elektronicznie poprzez Wirtualną Uczelnię wydrukować i dostarczyć do dziekanatu
2.zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za rok 2016 podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznychrodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwana zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
3.zaświadczenia lub oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym 2016rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

wzór oświadczenia - Załącznik nr 1

Dotyczy każdego członka rodziny, który uzyskał dochody 2016 roku.

Oświadczenie dopuszczalne jest w przypadku braku dochodu.

4.oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowegorodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa

wzór oświadczenia - Załącznik nr 2

wypełnia wnioskodawca

5.oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych w roku 2016rodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwawzór oświadczenia - Załącznik nr 3
6.oświadczenie o dochodach z pracy zagranicą oraz oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poza terenem gminyrodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego, uczącego się rodzeństwa

wzór oświadczenia - Załącznik nr 4

dotyczy roku 2016

w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego konieczne jest zaświadczenie (patrz pkt 24)

DOKUMENTY FAKULTATYWNE
(w zależności od zaistniałej sytuacji w rodzinie studenta), które należy złożyć składając wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

LpRodzaj dokumentu lub zaświadczeniaDotyczyUwagi
1.oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznerodziców, wnioskodawcy, pełnoletniego uczącego się rodzeństwa prowadzącego zryczałtowaną działalność gospodarcząwzór oświadczenia - Załącznik nr 5
2.oświadczenie o zamieszkiwaniu w obiekcie innym niż dom studenckiwnioskodawcy, jeżeli ubiega się o zwiększenie stypendium stypendium socjalnego a nie mieszka w Domu Studenckim AGHwzór oświadczenia - Załącznik nr 6
3.oświadczenie o nieosiąganiu dochodów w kraju i zagranicą w roku 2016wnioskodawcy i pełnoletnich członków rodziny, jeżeli nie złożyli zeznania w urzędzie skarbowymwzór oświadczenia - Załącznik nr 7
4.dokument stwierdzający wiek rodzeństwa i dzieci poniżej 18 lat (odpis skrócony aktu urodzenia lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły),wnioskodawcy posiadającego rodzeństwo do 18. roku życia
5.zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa lub dziecka do szkoły lub szkoły wyższej wnioskodawcy posiadającego uczące się rodzeństwo pomiędzy 18. a 26. rokiem życiauwaga zaświadczenie na rok akademicki 2017/2018 należy uzupełnić – do 20 października 2017 r.
6.zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej (rodzice, współmałżonek) wraz z informacją o wysokości pobranego zasiłku/stypendium za pierwszy pełny miesiąc pobierania świadczeniabezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka, niepracującego, uczącego się rodzeństwa
7.pisemne oświadczenie o pozostawaniu bez pracy w kraju i poza jego granicami w rozpatrywanym okresiebezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracywzór oświadczenia - Załącznik nr 8
8.zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu wydane przez ZUS lub Zakład Pracybezrobotnych rodziców wnioskodawcy, współmałżonka - niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
9.kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa studentawnioskodawcy pozostającego w związku małżeńskim
10.kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik, w przypadku, gdy na utrzymaniu studenta, jego małżonka lub rodziców studenta pozostaje dziecko lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiekwnioskodawcy posiadającego rodzeństwo/dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
11.kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dzieckawnioskodawcy, jeżeli przebywał w rodzinie zastępczej
12.kopia aktów zgonu rodzicówwnioskodawcy w zależności od zaistniałej sytuacji
13.kopia odpisu prawomocnego wyroku orzekającego rozwód lub separację rodzicówwnioskodawcy w przypadku rozwodu lub separacji rodziców
14.kopia odpisu prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty albo ugody sądowej, bądź ugody zawartej w postępowaniu mediacyjnym, dotycząca obowiązku płatności alimentów, zaopatrzona w sądową klauzulę wykonalności, w przypadku osób pobierających naukęwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli mają zasądzone alimenty
15.postanowienie lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentówwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej
16.kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązującej do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodzinąwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy
17.przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość płaconych alimentówwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli są zobowiązani do płacenia alimentów na osoby spoza rodziny wnioskodawcy
18.zaświadczenie z Funduszu Alimentacyjnego o wysokości wypłaconego świadczeniawnioskodawcy i rodzeństwa przedkładających dokument od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów
19.kopia odpisu zupełnego aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec jest nieznanywnioskodawcy i rodzeństwa w zależności od zaistniałej sytuacji
20.zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnieniawnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli doszło do utraty lub uzyskania dochodu w rozpatrywanym okresie z powodu przebywania na urlopie wychowawczym
21.dokument określający datę utraty dochodu wraz z wysokością utraconego dochoduwnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utracono dochód w rozpatrywanym okresie

dotyczy 2016 r. do nadal

definicja utraty dochodu

22.dokument określający datę uzyskania dochodu z jego wysokością netto z pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągniętywnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli uzyskano dochód w rozpatrywanym okresie

dotyczy 2016 r. do nadal

definicja uzyskania dochodu

23.kopia aktualnej decyzji o przyznaniu renty/emeryturywnioskodawcy, członków rodziny wnioskodawcy, jeżeli utrzymują się z renty lub emeryturydotyczy 2016 r.
24.zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości w roku 2016 lub kopia nakazu płatniczegownioskodawcy i członków rodziny, jeżeli posiadają gospodarstwo rolne zaświadczenie jest obowiązkowe dla rolników - niezależnie od wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
25.zaświadczenia z KRUS o wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego w roku 2016rodzice wnioskodawcy, jeżeli są rolnikami lub podlegają ubezpieczeniu KRUS
26.kopia umowy dzierżawywnioskodawcy i członków rodziny w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawęna podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
27.kopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjnąwnioskodawcy i członków rodziny w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną
28.zaświadczenie z GOPS/MOPS/ Urzędu Gminy o pobieranych świadczeniach rodzinnych za rok 2016 lub decyzja o przyznaniu tych świadczeńwnioskodawcy, jeżeli w rodzinie jest osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń rodzinnych( np. zasiłek rodzinny)
29.decyzja z GOPS/MOPS o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, okresowego, stałego lub innego wnioskodawcy jeżeli dochód w rodzinie (514,00 zł) uprawnia do korzystania z MOPS - zaświadczenie wystawione na rodzica
30.oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicamiwnioskodawcy, jeżeli nie wykazuje dochodów rodziców i ukończył 26. rok życia lub pozostaje w związku małżeńskim lub ma na swoim utrzymaniu dzieci lub osiągał w 2016 r. do nadal dochód nie mniej niż 930,35 zł miesięcznie i nie prowadzi gospodarstwa z rodzicamiwzór oświadczenia - Załącznik nr 9

Zaświadczenie jest to dokument sporządzony przez właściwy urząd.

Oświadczenie to dokument napisany odręcznie lub komputerowo, podpisany przez Osobę składającą oświadczenie (koniecznie z klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do pomocy materialnej wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w powyższym zestawieniu organ przyznający świadczenie może domagać się innych dokumentów.

WAŻNE !

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów, chyba że jest wyraźnie mowa o kopii. W takiej sytuacji należy wtedy przedstawić oryginały do wglądu.


30.05.2017

Elektroniczny Wniosek Stypendialny

Wszystkich studentów zainteresowanych pobieraniem stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi informujemy, że od 1 czerwca br. obligatoryjną formą ubiegania się o ww. stypendia jest wypełnienie wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia.

Elektroniczny wniosek stypendialny jest widoczny po zalogowaniu się na indywidualne konto studenta w systemie Wirtualna Uczelnia

Instrukcja do wypełnienia formularza znajduje się tutaj.


30.05.2017

Nowa forma składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2017/18

Wszystkich studentów zainteresowanych pobieraniem stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi informujemy, że od 1 czerwca br. obligatoryjną formą ubiegania się o ww. stypendia jest wypełnienie wniosku w systemie Wirtualna Uczelnia. Szczegóły w piśmie Pani Prorektor.

Link...


18.05.2017

Informacja o szkoleniu dla pracowników

Dział Spraw Studenckich zaprasza pracowników dziekanatów na szkolenie dedykowane osobom zajmującym się świadczeniami pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które przeprowadzi Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr.

Link...