08.09.2017

Procedura ubiegania się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach programu Erasmus

Od 1 października 2017 r. obligatoryjną formą wystąpienia o dofinansowanie wyjazdu w ramach programu Erasmus jest złożenie wniosku wg załączonego wzoru.

1. Każdy student wyjeżdżający na studia lub praktyki za granicę w ramach programu ERASMUS może starać się o jednorazowe dofinansowanie wyjazdu.

2. Wniosek z prośbą o dofinansowanie należy kierować do Prorektora ds. Studenckich.

3. Wniosek o dofinansowanie można złożyć przed wyjazdem lub w terminie 30 dni od daty zakończenia programu.

4. W celu uzyskania dofinansowania należy:

a) Wypełnić wniosek. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. W uzasadnieniu należy wskazać miejsce i termin wyjazdu.
b) Potwierdzić dane zawarte we wniosku w Dziale Współpracy z Zagranicą (C1, p. 109).
c) Złożyć wniosek w Dziale Spraw Studenckich (C1, p.111).

5. Kompletność wniosku zatwierdza DSS i przekazuje do decyzji Prorektora ds. Studenckich.

6. DSS informuje studenta telefonicznie lub mailowo o decyzji Prorektora.

7. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji Prorektora, od decyzji nie przysługuje odwołanie.


07.10.2016

Jednorazowe stypendium z tytułu posiadania dziecka

Zasady przyznawania studentom i doktorantom AGH jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka


 

Stypendium Własnego Funduszu Stypendialnego

Własny Fundusz Stypendialny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest przeznaczony na stypendia dla studentów i doktorantów AGH, przyznawane i wypłacane na zasadach określonych w Regulaminie.