Własny Fundusz Stypendialny staje się Własnym Funduszem Stypendialnym za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników i doktorantów - podstawa prawna: art. 245 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2019 roku stypendia o charakterze innym niż naukowe nie będą mogły być wypłacane z tego funduszu. Szczegółowe zasady przyznawania tych stypendiów, zostaną określone w przygotowywanym Regulaminie Własnego Funduszu Stypendialnego za wyniki w nauce.