Sprawy dyscyplinarne

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. ) za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

Karami dyscyplinarnymi są:

  • upomnienie;

  • nagana;

  • nagana z ostrzeżeniem;

  • zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku;

  • wydalenie z uczelni.


Uprzejmie informujemy, że w sprawach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko studentom AGH istnieje możliwość korzystania z pomocy obrońcy. W tym celu można skontaktować się ze Studencką Poradnią Prawną UJ.

Akty prawne: