Konkurs „Grant Rektorski”

Ważne terminy

do 31 października roku poprzedzającego realizację projektu – termin składania wniosków;

1 grudnia – ogłoszenie wyników konkursu;

do 15 grudnia roku poprzedzającego - należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych zaktualizowany preliminarz kosztów;

1 stycznia – 15 października – termin realizacji projektu;

do 15 października roku, w którym będzie realizowany projekt – należy złożyć do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu w danym roku oraz w DSS dokonać rozliczenia finansowego projektu.

1 grudnia - ogłoszenie wyników konkursu

Realizacja grantu - dokumenty do pobrania

Wniosek o grant

Preliminarz do grantu

Opis faktury przy realizacji grantu

Regulamin Konkursu „Grant Rektorski” - obowiązuje od 2018r.

1.  Wnioskodawca – studenckie koło (koła) naukowe AGH.
2.  Temat projektu – zgodnie z zakresem działalności koła naukowego (statut)  ze wskazaniem uniwersalnych korzyści dla AGH.
3.  Termin składania wniosków – do 31 października roku poprzedzającego realizację projektu.
4.  Dokumentację wniosku w formie drukowanej (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej (w formie plików pdf, w tym skan oryginału preliminarza) należy składać do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych.
5.  W danej edycji konkursu koło naukowe może być wnioskodawcą (współwnioskodawcą) maksymalnie dwóch projektów, których realizacja musi być zakończona w danym roku.
6.  Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest potwierdzone dofinansowanie z innych źródeł (wydział, sponsor, wkład własny uczestników itp.) w wysokości minimum 30% wartości projektu.
7.  Grant Rektorski nie obejmuje dofinansowania honorariów wnioskodawców.
8.  Skład Komisji konkursowej: Prorektor ds. Studenckich, Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych, Kierownik DSS, Przedstawiciel URSS AGH.
9.  Ogłoszenie wyników konkursu – 1 grudnia roku poprzedzającego realizację projektu.
10.  W terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego realizację projektu należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych zaktualizowany preliminarz kosztów projektu uwzględniający wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu „Grant Rektorski”. Brak zaktualizowanego preliminarza po tym terminie skutkuje rezygnacją z dofinansowania.
11.  Termin realizacji projektu 1 stycznia – 15 października.
12.  Kwoty dofinansowania uwolnione w wyniku niepodjęcia się realizacji grantu przez koło mogą być przyznane (przeniesione) na kolejne na liście rankingowej projekty kół, które wcześniej nie uzyskały dofinansowania.
13.  W terminie do 15 października roku, w którym realizowany będzie projekt, należy złożyć do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu w danym roku. W tym samym terminie należy dokonać w Dziale Spraw Studenckich rozliczenia finansowego projektu, z wyjątkiem wniosków dotyczących konferencji, seminariów itp. odbywających się po tym terminie (październik-grudzień). Odbiór projektu odbywa się na corocznym seminarium w październiku.
14.  Realizacja wymagań zawartych w p. 12 Regulaminu uprawnia do składania przez koło naukowe wniosku w kolejnej edycji konkursu „Grant Rektorski”.

Prorektor ds. Studenckich

Kryteria oceny wniosków o przyznanie grantu

 Skala punktacji

Kryterium

max. liczba punktów

 

Oryginalność i atrakcyjność

 

Aktualność i waga problemu

 

Ocena ogólna

 

10

 

10

 

10

 

Informacja dodatkowa dla Komisji

 Kryterium Ocena ogólna:

 ·         Stopień zaangażowania koła

 ·         Wielkość grupy beneficjentów

 ·         Indywidualna ocena członka komisji