15.12.2017

Ubieganie się o przyznanie Grantu Rektora „krok po kroku”

Jak uzyskać dofinansowanie dla realizowanego projektu?

1. Opisz projekt, który chcesz realizować.

Uwaga! Postaraj się umieścić w opisie projektu we wniosku odpowiedzi na następujące pytania:

 • Nazwij projekt (Wymyśl ciekawy i zachęcający tytuł projektu);
 • Definicja projektu (Czego dotyczy projekt?);
 • Tło projektu (Jak jest obecnie? Krótki opis stanu obecnego; jak wdrożenie projektu zmieni rzeczywistość? Co chcielibyśmy zmienić?);
 • Uzasadnienie (W jakim celu projekt jest przygotowywany?);
 • Produkt końcowy projektu lub oczekiwane rezultaty
 • Zakres projektu;
 • Metody realizacji;
 • Ilość uczestników projektu;
 • Uzasadnij we wnioskach końcowych, dlaczego ten projekt powinien dostać dofinansowanie, co sprawia, że jest wyjątkowy?

Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

2. Przygotuj listę uczestników (studentów) biorących udział w realizacji projektu. Wzór listy znajduje się tutaj.

3. Przygotuj preliminarz obejmujący wszystkie koszty i dochody przedsięwzięcia. Wzór formularza znajdziesz tutaj.

Uwaga! W przypadku trudności z przygotowaniem preliminarza możesz zwrócić się o pomoc do Działu Spraw Studenckich, Zespołu Obsługi Organizacji Studenckich w pok. 127, C-1/C-2 .

4. Uzyskaj potwierdzenie dofinansowania od Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych, ewentualnie od Dziekana Wydziału lub Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Uwaga! Każdy preliminarz musi być podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. Preliminarz powinien zawierać informację z jakich środków to dofinansowanie będzie pokryte (dotyczy Wydziału), adnotację o ujęciu kosztu w planie rzeczowo-finansowym jednostki dofinansowującej oraz nr kosztów.

5. Powyższe dokumenty przynieś i prześlij w formie pliku .pdf drogą mailową do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych.

6. Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

7. Zastosuj się do poleceń Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych.

8. Realizuj projekt. ABC postępowania - krótka "ściąga" o tym, na co zwrócić uwagę w trakcie realizacji projektu.

9. Rozlicz się z przyznanego dofinansowania – przynieś do DSS wszystkie dokumenty finansowe (faktury, rachunki, bilety, itp.)

Uwaga! Nie zwlekaj z przyniesieniem faktury do DSS! Każda faktura ma termin płatności; przyniesienie faktury po terminie może nastręczyć trudności.

Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki muszą być opisane na odwrocie zgodnie z opisem. Wzór opisu faktury znajduje się tutaj.

Nabywcą na fakturze jest:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
NIP 6750001923
REGON AGH: 000001577

W przypadku konieczności dokonania przedpłaty za udział w konferencji należy do preliminarza dołączyć informację o:

 • konieczności dokonania przedpłaty,
 • nazwę odbiorcy opłaty,
 • numer konta, na które należy dokonać opłaty,
 • termin, do jakiego należy dokonać opłaty,
 • datę i miejsce konferencji,
 • wypełnione przez uczestnika oświadczenie do celów podatkowych.

W przypadku płatności gotówkowych proszę podać numer konta, imię i nazwisko studenta, któremu należy dokonać zwrotu należności.


Konkurs „Grant Rektorski”

Ważne terminy

do 31 października roku poprzedzającego realizację projektu – termin składania wniosków;

1 grudnia – ogłoszenie wyników konkursu;

do 15 grudnia roku poprzedzającego - należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych zaktualizowany preliminarz kosztów;

1 stycznia – 15 października – termin realizacji projektu;

do 15 października roku, w którym będzie realizowany projekt – należy złożyć do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu w danym roku oraz w DSS dokonać rozliczenia finansowego projektu.

1 grudnia - ogłoszenie wyników konkursu

Realizacja grantu - dokumenty do pobrania

Wniosek o grant

Preliminarz do grantu

Opis faktury przy realizacji grantu

Regulamin Konkursu „Grant Rektorski” - obowiązuje od 2018r.

1.  Wnioskodawca – studenckie koło (koła) naukowe AGH.
2.  Temat projektu – zgodnie z zakresem działalności koła naukowego (statut)  ze wskazaniem uniwersalnych korzyści dla AGH.
3.  Termin składania wniosków – do 31 października roku poprzedzającego realizację projektu.
4.  Dokumentację wniosku w formie drukowanej (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej (w formie plików pdf, w tym skan oryginału preliminarza) należy składać do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych.
5.  W danej edycji konkursu koło naukowe może być wnioskodawcą (współwnioskodawcą) maksymalnie dwóch projektów, których realizacja musi być zakończona w danym roku.
6.  Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest potwierdzone dofinansowanie z innych źródeł (wydział, sponsor, wkład własny uczestników itp.) w wysokości minimum 30% wartości projektu.
7.  Grant Rektorski nie obejmuje dofinansowania honorariów wnioskodawców.
8.  Skład Komisji konkursowej: Prorektor ds. Studenckich, Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych, Kierownik DSS, Przedstawiciel URSS AGH.
9.  Ogłoszenie wyników konkursu – 1 grudnia roku poprzedzającego realizację projektu.
10.  W terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego realizację projektu należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych zaktualizowany preliminarz kosztów projektu uwzględniający wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu „Grant Rektorski”. Brak zaktualizowanego preliminarza po tym terminie skutkuje rezygnacją z dofinansowania.
11.  Termin realizacji projektu 1 stycznia – 15 października.
12.  Kwoty dofinansowania uwolnione w wyniku niepodjęcia się realizacji grantu przez koło mogą być przyznane (przeniesione) na kolejne na liście rankingowej projekty kół, które wcześniej nie uzyskały dofinansowania.
13.  W terminie do 15 października roku, w którym realizowany będzie projekt, należy złożyć do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu w danym roku. W tym samym terminie należy dokonać w Dziale Spraw Studenckich rozliczenia finansowego projektu, z wyjątkiem wniosków dotyczących konferencji, seminariów itp. odbywających się po tym terminie (październik-grudzień). Odbiór projektu odbywa się na corocznym seminarium w październiku.
14.  Realizacja wymagań zawartych w p. 12 Regulaminu uprawnia do składania przez koło naukowe wniosku w kolejnej edycji konkursu „Grant Rektorski”.

Prorektor ds. Studenckich

Kryteria oceny wniosków o przyznanie grantu

 Skala punktacji

Kryterium

max. liczba punktów

 

Oryginalność i atrakcyjność

 

Aktualność i waga problemu

 

Ocena ogólna

 

10

 

10

 

10

 

Informacja dodatkowa dla Komisji

 Kryterium Ocena ogólna:

 ·         Stopień zaangażowania koła

 ·         Wielkość grupy beneficjentów

 ·         Indywidualna ocena członka komisji