Szkolenie dla studentów

Prorektor ds. Studenckich zaprasza studentów na spotkanie poświęcone tematowi:

Rozliczanie Grantów Rektora oraz innych projektów studenckich w roku 2018.

Termin: 26 stycznia 2018r. (piątek) w godzinach 12:00 - 14:00

Miejsce szkolenia: sala audytoryjna, Pawilon U2

Program szkolenia:

1.      Granty Rektora w 2018 roku – istotne informacje;

2.      Rola Działu Spraw Studenckich;

3.      Granty oczami Kwestury;

4.      Procedury Zamówień Publicznych;

5.      Procedury Działu Wyjazdów Zagranicznych;

6.      Zakupy poza granicami kraju;

7.      100 pytań do …… czyli zadaj pytanie – możliwość zadawania pytań uczestnikom spotkania.

Szkolenie kierujemy do:

1.      Studentów biorących udział w programie Granty Rektora 2018;

2.      Studentów ubiegających się o dofinansowanie do Prorektora ds. Studenckich (projekty indywidualne, udział w konferencjach, wyjazdy krajowe i zagraniczne, zakupy zagraniczne, organizacja spotkań i imprez okolicznościowych, itp.);

3.      Członków Organizacji Studenckich AGH;

4.      Pozostałych studentów, którzy finansują swoja działalność ze środków AGH.

W spotkaniu wezmą udział:

1.      Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. Anna Siwik;

2.      Kwestor AGH – mgr inż. Joanna Sajdłowska;

3.      Z-ca Dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej – dr inż. Dominik Kowal;

4.      Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego – dr inż. Leszek Kurcz;

5.      Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego – dr inż. Paweł Bogacz.;

6.      Przedstawiciel Działu Zamówień Publicznych;

7.      Przedstawiciel Działu Współpracy z Zagranicą;

8.      Przedstawiciel Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu;

9.      Kierownik Działu Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk.


15.12.2017

Zaproszenie dla Prodziekanów ds. Studenckich oraz pracowników dziekanatów zajmujących się pomocą materialną

Dział Spraw Studenckich zaprasza do udziału w szkoleniu nt.

Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Termin: 2 luty 2018r. (piątek) w godzinach 8:30 - 15:00

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna ZNP, Pawilon C2, I piętro, pokój 120

Program szkolenia:

I. Uwagi wprowadzające

 • Autonomia szkolnictwa wyższego
 • Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej
 • Regulamin studiów i inne akty prawa zakładowego

II. Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów

 • Elementy decyzji
 • Przesłanki podjęcia określonych rozstrzygnięć

III. Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na organy szkoły wyższej

 • Kontrola sądów administracyjnych
 • Rodzaje orzeczeń sądów administracyjnych
 • Prawotwórcza rola orzecznictwa sądowoadministracyjnego

IV. Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 • Przyjęcie na studia Skreślenie z listy studentów
 • Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów
 • Wznowienie studiów Wynik studiów
 • Odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów wyższych
 • Wymierzenie kary dyscyplinarnej
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium dla najlepszych studentów
 • Odmowa przyznania we wznowionym postępowaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Opinia dotycząca wniosku o przyznanie stypendium MNiSW
 • Stypendium doktoranckie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: dorotami*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl do 12 stycznia 2018r.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).


05.09.2017

Zaproszenie dla Prodziekanów ds. Studenckich do udziału w szkoleniu

Dział Spraw Studenckich zaprasza Prodziekanów ds. Studenckich do udziału w szkoleniu nt.

Zasad przyznawania świadczeń z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków Dziekana.

Termin: 28.09 (czwartek) w godzinach 8:30 - 11:30

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna ZNP, Pawilon C2, I piętro, pokój 120

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne ( w tym zmiany przepisów od 1 sierpnia 2017r.).

2. Ogólne zasady przyznawania świadczeń z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków Dziekana:

a) organy przyznające świadczenia;
b) procedura przyznawania świadczeń.

3. Kryteria przyznawania stypendiów i zapomóg z Funduszu Pomocy Materialnej:

a) stypendium socjalne;
b) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
c) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
d) zapomoga;
e) stypendium ministra.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: dorotami*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl do 8 września 2017r.

Warunkiem organizacji szkolenia jest udział co najmniej 10 osób.

Szkolenie poprowadzi: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr s.c.

Osoba szkoląca: Pan Piotr Szumliński


05.09.2017

Zaproszenie dla pracowników zajmujących się pomocą materialną

Dział Spraw Studenckich zaprasza pracowników zajmujących się pomocą materialną dla studentów i doktorantów do udziału w organizowanych warsztatach, których tematem jest

Wyliczanie dochodu rodziny studenta i doktoranta na potrzeby przyznawania stypendiów socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa (KPA, ustawa o świadczeniach rodzinnych).

Terminy:

I grupa: 28.09 (czwartek) w godzinach 12-17

II grupa: 29.09 (piątek) w godzinach: 9-14

Max liczebność grup warsztatowych: do 20 osób

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna ZNP, Pawilon C2, I piętro, pokój 120

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoba szkoląca: Pan Piotr Szumliński

Zgłoszenia drogą mailową na adres dorotami*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl

Organizator: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr s.c.

Każdy uczestnik otrzyma materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne.

2. Kryteria przyznawania stypendium socjalnego .

3. Zasady wyliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta

a) zmiany w zakresie wyliczania dochodu obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r.
b) ogólne zasady wyliczania dochodu.

4. Rozwiązywanie zadań praktycznych z zakresu wyliczania dochodu w szczególności dotyczących:

a) ustalania składu rodziny na potrzeby przyznawania świadczeń,
b) dochodów z alimentów,
c) dochodów z gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących dzierżawy,
d) dochodów ze stypendiów,
e) dochodów z działalności gospodarczej,
f) dochodu utraconego i uzyskanego po ostatnich zmianach.


18.05.2017

Szkolenie z zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Dział Spraw Studenckich zaprasza pracowników dziekanatów na szkolenie dedykowane osobom zajmującym się świadczeniami pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które przeprowadzi Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr.

Tematem są: Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Termin: 30 czerwca,

Czas trwania: 9:00 do 15:00,

Miejsce: Centrum Energetyki bud. C6 sala 108,

Liczba uczestników: do 30 osób,

Trener - praktyk, Certyfikat dla uczestników

Program szkolenia:

 • Regulacje prawne.
 • Ogólne zasady przyznawania świadczeń.
 • Poszczególne świadczenia pomocy materialnej i kryteria ich przydzielania.
 • Stypendium socjalne i zasady wyliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta:
  • ogólne zasady wyliczania dochodu,
  • dochody z alimentów,
  • dochody z gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących dzierżawy,
  • dochody ze stypendiów,
  • dochód utracony i uzyskany