Zapomoga

1. Podstawa prawna

Art. 183 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 17 lipca 2005 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z póżn. zm.)

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

2. Kto może ubiegać się o zapomogę?

Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zdarzeniem losowym może być:

a) śmierć członka rodziny;
b) ciężka choroba członka rodziny,
c) klęski żywiołowe (np. pożar, powódź)
d) inne zdarzenia losowe, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej

3. Jak ubiegać się o zapomogę?

Zapomoga może być przyznana przez Dziekana Wydziału na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH.

Klauzula informacyjna - student

Klauzula informacyjna - członek rodziny studenta

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną studenta będącą wynikiem zdarzenia losowego, np. zaświadczenia lekarza, pomocy społecznej, orzeczenia sądowe, policyjne, itp.

W przypadku braku możliwości okazania powyższych dokumentów, dopuszcza się możliwość złożenia pisemnego oświadczenia o zdarzeniu losowym, potwierdzonego przez co najmniej 3 studentów, w tym członka Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

4. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zapomogę w przypadku śmierci członka rodziny?

W takim przypadku każdorazowo wymagany jest akt zgonu oraz pisemne uzasadnienie pogorszenia się sytuacji materialnej studenta w wyniku śmierci bliskiego członka rodziny.

5. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zapomogę w przypadku choroby?

W takich przypadkach wymagane są wszystkie możliwe dokumenty, które poświadczają trudną sytuację materialną studenta z tytułu choroby studenta lub bliskiego członka rodziny studenta. Są to:

a) zaświadczenia lekarskie o przebytej chorobie,
b) karta pobytu w szpitalu,
c) rachunki za leczenie lub inne usługi medyczne,
d) rachunki za zakup lekarstw lub innych środków medycznych,
e) inne odnoszące się do indywidualnej sytuacji studenta.

6. Ile wynosi wysokość zapomogi?

Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student. Maksymalna kwota zapomogi nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego. W roku akademickim 2018/19 stypendium wynosi 1000,00 zł.

7. Ile razy można ubiegać się o zapomogę?

Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż 2 razy w roku akademickim (jeden raz w semestrze), tylko na jednym kierunku studiów. Nie można starać się o zapomogę dwukrotnie z tego samego tytułu.

8. Kto nie może ubiegać się o zapomogę?

Student, który ukończył jeden kierunek studiów i kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie może otrzymać zapomogi, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

9. Do kogo można się odwołać w przypadku odmowy przyznania zapomogi przez Dziekana Wydziału?

Studentowi przysługuje odwołanie od decyzji Dziekana Wydziału. Odwołanie należy kierować do Prorektora ds. Studenckich.