Świadczenia dla cudzoziemców

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia wyższe w AGH na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub

 • na podstawie decyzji ministra właściwego ds szkolnictwa wyższego
 • na podstawie decyzji Rektora
 • na podstawie umów zawieranych przez AGH z podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w tych umowach
 • na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach

Cudzoziemcem jest każdy kto nie posiada obywatelstwa polskiego!

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą ubiegać się o:

 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora
 • zapomogi

tak jak obywatele polscy.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia wyższe w AGH:

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadający prawo stałego pobytu obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin.

UWAGA!

Cudzoziemcom, którzy:

 • posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkom ich rodzin, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów i podejmują studia na innych zasadach niż obowiązujących obywateli polskich,

nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego i zapomóg.

Cudzoziemcy przyjęci na studia na zasadach jak obywatele polscy ubiegający się o stypendium socjalne zobowiązani są złożyć następujący zestaw dokumentów:

1. wniosek o stypendium socjalne - do wypełnienia i wydrukowania wyłącznie z systemu Dziekanat  XP. Nie ma możliwości odręcznego wypełnienia wniosku. Wniosek musi zostać zarejestrowany w Systemie stypendialnym.

2. zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z faktyczną sytuacją materialną studenta i jego rodziny w tym:

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub instytucji odpowiadającej  Urzędowi Skarbowemu, np. Państwowej Służby Fiskalnej o wysokości dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych, w tym dochodu z działalności - w przypadku gdy członek rodziny nie składał deklaracji podatkowej  należy złożyć zaświadczenie potwierdzające ten fakt oraz  zaświadczenie od pracodawcy o wysokości dochodów

UWAGA! wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego - nie może być tłumacz przysięgły z Ukrainy lub in. państwa. Rejestr tłumaczy przysięgłych znajduje się pod adresem https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/

Jeżeli student lub członek rodziny w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki przebywał na terytorium Polski również z polskiego Urzędu Skarbowego! W przypadku gdy student lub rodzice studenta nie rozliczali się w urzędzie odpowiadającym polskiemu urzędowi skarbowemu składają zaświadczenia o nieskładaniu deklaracji podatkowej oraz zaświadczenia o dochodach od pracodawców lub świadczeniodawców.

 • inne dochody  tj. alimenty, dochody z gospodarstwa rolnego, pracy poza granicami kraju pochodzenia. (oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych – do pobrania z Wykazu dokumentów i wypełnienia odręcznego);
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo między 18 a 26 rokiem życia; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez studenta lub członka rodziny, wraz z informacją z odpowiedniego urzędu o zasadach wyliczania dochodu z gospodarstwa, wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • wyrok w sprawie o rozwód, alimenty w przypadku rozwodu studenta lub rodziców studenta; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jednak składając wniosek należy o tym poinformować pracownika;
 • wyrok alimentacyjny w przypadku zasądzonych alimentów; wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego. Jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jednak składając wniosek należy o tym poinformować pracownika;
 • skrócony odpis aktu zgonu w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;
 • zupełny akt urodzenia, jeżeli ojciec studenta jest nieznany wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego języka polskiego; jeżeli dokument był już składany wcześniej nie ma potrzeby przynosić go ponownie, jw.;

W oświadczeniu o dochodach należy uwzględnić  zmiany dochodów jakie nastąpiły w rodzinie w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki oraz po tym roku, tj. dochody uzyskane oraz dochody utracone (katalog tych dochodów oraz szczegółowe przepisy zawarte są w Regulaminie świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH)