05.10.2018

Minimalne średnie ocen do stypendium rektora w semestrze zimowym 18/19

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie minimalnych średnich ocen do stypendium rektora

Zestawienie minimalnych średnich ocen dla studiów stacjonarnych

Zestawienie minimalnych średnich ocen dla studiów niestacjonarnych


02.08.2018

Stypendium rektora dla najlepszych - ważne informacje

1. Podstawa prawna

Art.173, art. 181 i art. 184 ustawy z dnia 17 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 17 lipca 2005 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z póżn. zm.)

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zwanym dalej Regulaminem FPM

2. Kto może ubiegać się o stypendium ?

1. Studenci AGH

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student AGH co najmniej II roku studiów I stopnia, który w minionym roku akademickim,

1) uzyskał odpowiednio wysoką średnią ocen
lub
2) posiadał osiągnięcia naukowe
lub
3) posiadał osiągnięcia artystyczne
lub
4) osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

oraz

posiada wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów uzyskane w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej, tj. w terminie określonym w corocznym Zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego

2. Studenci rozpoczynający studia II stopnia w AGH,

Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane w oparciu o wyniki uzyskane w ostatnim roku nauki na studiach I stopnia. Jeżeli ostatni rok studiów I stopnia trwa jeden semestr, bierze się pod uwagę średnią ocen uzyskaną w tym semestrze.

Ważne !

Studia II stopnia należy rozpocząć w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia.

3. Studenci przyjęci na pierwszy rok studiów I stopnia

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty. Zainteresowani studenci winni każdorazowo w nieprzekraczalnym terminie do 5 października danego roku złożyć w dziekanacie podanie do Rektora wraz z załącznikiem potwierdzającym uzyskane osiągnięcia.

Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Rektor.

Fragment komunikatu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych

3. Kto nie może ubiegać się o stypendium?

1. Student, który posiada deficyt puntów ECTS

2. Student, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, (zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium Rektora osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

4. Stypendium rektora za wysoką średnią ocen

1. Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów jest odpowiednio wysoka średnia ocen uzyskana w poprzednim roku nauki w AGH za przedmioty objęte planem studiów. Średnia ocen uprawniająca do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen nie może być wynikiem zaokrągleń w górę.

2. Świadczenie to będzie mogło otrzymywać, po spełnieniu warunków, do 10 % studentów każdego kierunku studiów, wg stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku akademickiego, prowadzonego przez Wydział z zastosowaniem podziału na tryby i lata studiów, odrębnie dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

3. Wykaz najlepszych studentów z podziałem na tryby i rok studiów jest generowany przez informatyczny system obsługi dydaktyki, po zakończeniu każdego roku akademickiego, na podstawie średniej z uzyskanych i wpisanych do systemu ocen, obliczonej zgodnie z zapisami w aktualnie obowiązującym Regulaminie Studiów.

4. W dniu 5 października każdy student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, począwszy od drugiego roku studiów I stopnia wzwyż, otrzyma - drogą elektroniczną poprzez system Wirtualnej Uczelni - informację o liczbie stypendiów rektora przeznaczonych dla danego kierunku, roku i trybu studiów, a także minimalnej średniej ocen za ubiegły rok akademicki, uprawniającej do ubiegania się o stypendium rektora.

5. W terminie do 12 października student, posiadający średnią ocen równą lub wyższą od wskazanej w informacji i posiadający wszystkie zaliczenia i egzaminy z przedmiotów objętych programem studiów uzyskane w terminie do zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej, tj. w terminie określonym w corocznym Zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego powinien w dziekanacie Wydziału wniosek o stypendium. Wzór stanowi załącznik do Regulaminu FPM.

6. Wniosek student składa w dziekanacie w formie papierowej. Dopuszcza się przesłanie wniosku drogą elektroniczną tylko w przypadku odbywania części studiów poza Krakowem (Erasmus oraz inne programy i studia krajowe oraz międzynarodowe, a także obowiązkowe praktyki).

7. Jeżeli student uprawniony do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów, w terminie do 12 października roku akademickiego nie złoży wniosku o to stypendium, a także przed upływem tego terminu nie poinformuje dziekanatu w formie elektronicznej o ewentualnym opóźnieniu i jego udokumentowanych przyczynach (tylko choroba lub sytuacja losowa), podlega skreśleniu z wykazu, a zwolnione miejsce zajmuje osoba kolejna na liście.

8. W terminie do 15 października roku akademickiego złożone przez studentów wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów, po uprzedniej weryfikacji formalnej w dziekanacie są przekazane do Działu Spraw Studenckich.

9. W terminie do 25 października roku akademickiego do dziekanatów zostaną przesłane wykazy studentów, którym Rektor przyznał stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu odpowiednio wysokiej średniej ocen.

5. Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe

1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim wykazali się szczególnymi efektami w działalności badawczej, byli autorami publikacji naukowych (w tym: w języku obcym, zamieszczonych w punktowanych wydawnictwach lub periodykach branżowych), zajęli czołowe lokaty w krajowych lub międzynarodowych konkursach o charakterze naukowym w rywalizacji z innymi studentami, byli autorami patentów lub wynalazków oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS

2. Wykazane osiągnięcia muszą mieć związek ze studiami w AGH.

3. Jeśli osiągnięciem naukowym – spośród wymienionych w ust. 1 – jest publikacja (patent) mająca kilku autorów-studentów, wnioskodawca może otrzymać przyznane stypendium rektora w części wynikającej z równego podziału między autorów. Jeśli student był współautorem publikacji wraz z pracownikami naukowymi, przy staraniu się z tego tytułu o stypendium rektora, do wniosku winien dołączyć pisemne potwierdzenie określające faktyczny udział studenta.

4. Wnioski studentów muszą posiadać rekomendację Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych.

5.  Wniosek należy złożyć do 5 października w Dziale Spraw Studenckich

6. Stypendium rektora za osiągnięcia sportowe

1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim, reprezentując barwy AGH, uzyskali sukcesy indywidualne lub zespołowe w rywalizacji ligowej, międzyuczelnianej na poziomie ogólnopolskim (miejsca medalowe lub finałowe Akademickich Mistrzostw Polski) lub międzynarodowym oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS.

2. Wnioski studentów muszą posiadać rekomendację Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego (KU AZS) AGH, który kieruje wnioski studentów do Rektora na podstawie prowadzonego rankingu osiągnięć.

3. Wniosek należy złożyć do 5 października w Dziale Spraw Studenckich.

7. Stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne

1. Stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia artystyczne są przyznawane studentom AGH, którzy w minionym roku akademickim osiągnęli sukcesy (tzn. uzyskali czołowe lokaty lub nagrody albo wyróżnienia) w sferze kultury i sztuki, reprezentując AGH na poziomie co najmniej ogólnopolskim oraz nie posiadają deficytu punktów ECTS.

2. Każde osiągnięcie winno być zgłoszone przez laureata do URSS, a wniosek studenta musi posiadać jej rekomendację.

3. Wnioski są kierowane przez URSS do Rektora.

4. Wniosek należy złożyć w terminie do 5 października w Dziale Spraw Studenckich

WAŻNE!

5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów można otrzymać tylko za jedno z osiągnięć wymienionych w pkt. 2.

6. W przypadku studiowania przez studenta więcej niż jednego kierunku studiów i posiadania średniej ocen odpowiedniej do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku, stypendium to można pobierać tylko na jednym z nich, wskazanym przez studenta.

7. Zmiana kierunku studiów w trakcie studiów, w przypadku uzyskania odpowiednio wysokiej średniej ocen, daje możliwość ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na nowym kierunku.

8. W przypadku posiadania przez studenta uprawnień do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu więcej niż jednego osiągnięcia, wysokość uzyskanego stypendium może zostać zwiększona. Decyzję o ewentualnym zwiększeniu kwoty stypendium podejmuje Prorektor właściwy do spraw studenckich w uzgodnieniu z URSS AGH, po rozpatrzeniu wszystkich złożonych wniosków o przyznanie stypendium rektora.

9. Przebywanie na urlopie przez studenta, który otrzymał stypendium rektora dla najlepszych studentów, nie powoduje utraty uprawnień do jego otrzymywania.

10. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra.

Zasady przyznawania stypendiów rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i wysokie wyniki sportowe

8. Wysokość stypendium

1. W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągniętą odpowiednio wysoką średnią ocen wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem:

średnia ocen       kwota stypendium

  4,00 - 4,20                  450 zł
  4,21 - 4,40                  550 zł
  4,41 - 4,60                  650 zł
  4,61 - 4,80                  750 zł
  4,81 - 5,00                  850 zł

2. W roku akademickim 2018/2019 dla studentów znajdujących się na 1. miejscu listy dla swojego kierunku i roku wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągniętą odpowiednio wysoką średnią ocen wynosi zgodnie z poniższym zestawieniem:

średnia ocen      kwota stypendium
  4,00 - 4,20                480 zł
  4,21 - 4,40                610 zł
  4,41 - 4,60                740 zł
  4,61 - 4,80                870 zł
  4,81 - 5,00             1 000 zł

3. W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w zależności od kategorii wynosi:

kategoria     kwota stypendium
      A                      850 zł
      B                      750 zł
      C                      650 zł
      D                      550 zł
      E                      450 zł

4. W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku laureatów lub finalistów wynosi:

laureat - 550 zł
finalista - 450 zł

Ważne !

Maksymalna łączna wysokość stypendium socjalnego wraz ze zwiększeniem oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi 2 200 zł/m-c.

9. Ważne daty

5 października - studenci otrzymują na Wirtualnej Uczelni informację o liczbie stypendiów rektora przeznaczonych dla danego kierunku, roku i trybu studiów, a także minimalnej średniej ocen za ubiegły rok akademicki, uprawniającej do ubiegania się o stypendium rektora.

12 października - ostateczny termin składania w dziekanacie Wydziału wniosku o stypendium stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągniętą odpowiednio wysoką średnią

5 października - ostateczny termin składania w dziekanacie Wydziału podań o stypendium rektora dla studentów I roku

25 października - przesłane zostają na Wydziały wykazy studentów, którym Rektor przyznał stypendium rektora

5 października - Ostateczny termin składania wniosków o przyznawanie stypendiów rektora za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

10. Wniosek o stypendium rektora