Stypendium Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona działająca przy Banku Pekao S.A. ufundowała na semestr letni roku akademickiego 2014/2015 stypendium socjalne dla trojga wyróżniających się studentów lat I – III studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH. Świadczenie to w wysokości 600,- zł miesięcznie brutto/osobę będzie przyznane na okres 5 miesięcy (III’15 – VII’15 włącznie). Jednym z celów statutowych Fundacji im. dr. Mariana Kantona jest niesienie pomocy finansowej studentom, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Studenci, którzy łącznie spełniają te warunki mogą wystąpić z podaniem o przyznanie powyższego stypendium. Warunkiem dodatkowym, wymaganym przez Fundację jest posiadanie rachunku bankowego w Banku Pekao S.A.

Procedura dotycząca przyznania stypendium:

1. Składanie podań w dziekanacie macierzystego wydziału do 9.03 br. (tj. poniedziałek). Podanie winno zawierać informacje

2. Potwierdzone przez pracownika dziekanatu o:

  • wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, na podstawie będącego w posiadaniu dziekanatu wniosku o przyznanie stypendium socjalnego;
  • średniej ocen uzyskanych w zimowej sesji egzaminacyjnej roku akademickiego 2014/15
  • oraz numer konta w Pekao S.A.,

3. Przekazanie w terminie do 11.03 br. do Działu Spraw Studenckich wykazu studentów wraz ze złożonymi podaniami,

4. Przyznanie punktów za dochód i średnią ocen wg przyjętej tabeli,

5. Wytypowanie dla każdego roku studiów osoby z najwyższą liczbą punktów,

6. Przesłanie wniosków do Fundacji celem akceptacji i przesłania środków finansowych.

Studenci, którym zostaną przyznane stypendia z Fundacji im. dr. Mariana Kantona zostaną pisemnie poinformowani o powyższym. Wypłata stypendiów nastąpi w miesiącu kwietniu, z wyrównaniem od miesiąca marca 2015 r. 

Link do strony fundacji