Wyniki konkursu Grant Rektora 2019

W dniu 29.11.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji w składzie:

- Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. - Przewodnicząca,
- Pełnomocnik Rektora ds kół naukowych (pion górniczy) - dr inż. Paweł Bogacz
- Pełnomocnik Rektora ds kół naukowych (pion hutniczy) - dr inż. Leszek Kurcz,
- Przedstawiciele Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH - Dominik Klimek i Kamil Wiktor,
- Protokolant - mgr inż. Monika Hładik

Po analizie 118 złożonych wniosków zarekomendowano do dofinansowania 110 z nich, na łączną kwotę 400 000 zł (wyłączając koła strategiczne). Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę  w wysokości 1 088 730,20 zł. Dofinansowania nie uzyskało 8 wniosków, które uzyskały w ramach oceny mniej niż 60 punktów. Ustalono następujące kryteria przyznawania poziomu dofinansowania:
- granty kategorii A oraz A/B - współczynnik dofinansowania 0,60,
- granty kategorii B - współczynnik dofinansowania 0,55,
- granty kategorii C - współczynnik dofinansowania 0,50.

Dodatkowo komisja zdecydowała przyznać trzem pierwszym miejscom w danych kategoriach (według oceny punktowej) przyznanie wyższej kwoty niż wskazał współczynnik dofinansowania.

Komisja uznała 8 wniosków złożonych w konkursie jako strategiczne do dofinansowania uczelnianego:
- Projekt AGH Solar Plane,
- Projekt AGH KN Space Systems,
- Projekt AGH Solar Boat - KN Eko-Energia,
- Projekt Bezzałogowa łódź podwodna - KN FENEC + Mechaników,
- Projekt E-Moto (3 wnioski jako wspólny projekt z kół naukowych - KN Hydrogenium, KN Mechaników, KN Spectrum),
- Projekt budowy pojazdu oraz start w zawodach Eco-marathon - KN MechaniCAD.

Kwoty dofinansowania projektów strategicznych zostaną przedstawione po rozmowach z zespołami realizującymi po spotkaniu w dniu 12.12.br.

Wykaz wniosków rekomendowanych do dofinansowania (ułożony wedle uzyskanej oceny punktowej), wraz z proponowanymi kwotami dofinansowania dostępny poniżej.

Wyniki konkursu Grant Rektora 2019


01.10.2018

Ubieganie się o przyznanie Grantu Rektora „krok po kroku”

Jak uzyskać dofinansowanie dla realizowanego projektu?

1. Opisz projekt, który chcesz realizować.

Uwaga! Postaraj się umieścić w opisie projektu we wniosku odpowiedzi na następujące pytania:

 • Nazwij projekt (Wymyśl ciekawy i zachęcający tytuł projektu);
 • Definicja projektu (Czego dotyczy projekt?);
 • Tło projektu (Jak jest obecnie? Krótki opis stanu obecnego; jak wdrożenie projektu zmieni rzeczywistość? Co chcielibyśmy zmienić?);
 • Uzasadnienie (W jakim celu projekt jest przygotowywany?);
 • Produkt końcowy projektu lub oczekiwane rezultaty
 • Zakres projektu;
 • Metody realizacji;
 • Ilość uczestników projektu;
 • Uzasadnij we wnioskach końcowych, dlaczego ten projekt powinien dostać dofinansowanie, co sprawia, że jest wyjątkowy?

Wzór wniosku znajdziesz tutaj.

2. Przygotuj listę uczestników (studentów) biorących udział w realizacji projektu. Wzór listy znajduje się tutaj.

3. Przygotuj preliminarz obejmujący wszystkie koszty i dochody przedsięwzięcia. Wzór formularza znajdziesz tutaj.

Uwaga! W przypadku trudności z przygotowaniem preliminarza możesz zwrócić się o pomoc do Działu Spraw Studenckich, Zespołu Obsługi Organizacji Studenckich w pok. 127, C-1/C-2 .

4. Uzyskaj potwierdzenie dofinansowania od Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych, ewentualnie od Dziekana Wydziału lub Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

Uwaga! Każdy preliminarz musi być podpisany przez osobę odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia. Preliminarz powinien zawierać informację z jakich środków to dofinansowanie będzie pokryte (dotyczy Wydziału), adnotację o ujęciu kosztu w planie rzeczowo-finansowym jednostki dofinansowującej oraz nr kosztów.

5. Powyższe dokumenty przynieś i prześlij w formie pliku .pdf drogą mailową do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych.

6. Poczekaj na rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

7. Zastosuj się do poleceń Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych.

8. Realizuj projekt. ABC postępowania - krótka "ściąga" o tym, na co zwrócić uwagę w trakcie realizacji projektu.

9. Rozlicz się z przyznanego dofinansowania – przynieś do DSS wszystkie dokumenty finansowe (faktury, rachunki, bilety, itp.)

Uwaga! Nie zwlekaj z przyniesieniem faktury do DSS! Każda faktura ma termin płatności; przyniesienie faktury po terminie może nastręczyć trudności.

Faktury i rachunki dokumentujące poniesione wydatki muszą być opisane na odwrocie zgodnie z opisem. Wzór opisu faktury znajduje się tutaj.

Nabywcą na fakturze jest:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
30-059 Kraków
Al. Mickiewicza 30
NIP 6750001923
REGON AGH: 000001577

W przypadku konieczności dokonania przedpłaty za udział w konferencji należy do preliminarza dołączyć informację o:

 • konieczności dokonania przedpłaty,
 • nazwę odbiorcy opłaty,
 • numer konta, na które należy dokonać opłaty,
 • termin, do jakiego należy dokonać opłaty,
 • datę i miejsce konferencji,
 • wypełnione przez uczestnika oświadczenie do celów podatkowych.

W przypadku płatności gotówkowych proszę podać numer konta, imię i nazwisko studenta, któremu należy dokonać zwrotu należności.


Konkurs "Grant Rektora 2019"

Ważne terminy:

5 listopada 2018 r. - nieprzekraczalny termin składania wniosków

3 grudnia 2018 r. - ogłoszenie wyników konkursu

19 grudnia 2018 r.  - termin składania zaktualizowanych preliminarzy (z uwzględnieniem dofinansowania) do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych

1 stycznia – 15 października 2019 r. - termin realizacji projektu

15 października 2019 r. - ostateczny termin zamknięcia rozliczenia finansowego projektu w Dziale Spraw Studenckich

31 października 2019 r. - ostateczny termin składania do Pełnomocników Rektora ds. Kół Naukowych sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu w danym roku

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN konkursu „Grant Rektora” na dofinansowanie projektu realizowanego przez studenckie koło naukowe AGH (obowiązuje od 2019 roku)

1. Wnioskodawca - studenckie koło (koła)  naukowe  AGH. 

2.Temat projektu – zgodnie z zakresem działalności koła naukowego (statut) ze wskazaniem uniwersalnych korzyści dla AGH.

3.Termin składania wniosków – do 5 listopada  roku poprzedzającego realizację  projektu.

4. Dokumentację wniosku w formie drukowanej (jeden egzemplarz) i w formie elektronicznej (w formie plików pdf, w tym skan oryginału preliminarza) należy składać do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych.

5. W danej edycji konkursu koło naukowe może być wnioskodawcą (współwnioskodawcą) maksymalnie dwóch projektów, których realizacja musi być zakończona w danym roku. 

6. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest potwierdzone dofinansowanie z innych źródeł (wydział, sponsor, wkład własny uczestników itp.) w wysokości minimum 30 % wartości projektu.

7. Grant Rektora nie obejmuje dofinansowania honorariów wnioskodawców.

8. Skład Komisji konkursowej: Prorektor ds. Studenckich, Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych, Kierownik DSS, Przedstawiciel URSS AGH.

9. Ogłoszenie wyników konkursu – 3 grudnia roku poprzedzającego realizację  projektu.

10. W terminie do 19 grudnia roku poprzedzającego realizację  projektu. należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. kół naukowych zaktualizowany preliminarz kosztów projektu uwzględniający wysokość uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu „Grant Rektorski” wraz z umową zobowiązującą studenta do przeniesienia na AGH prawa do dóbr własności intelektualnej stworzonych w ramach działalności objętej dofinansowaniem. Brak zaktualizowanego preliminarza i podpisanej w/w umowy po tym terminie skutkuje rezygnacją z dofinansowania.

11. Termin realizacji projektu 1 stycznia – 15 października.

12. Kwoty dofinansowania uwolnione w wyniku niepodjęcia się realizacji grantu przez koło mogą być przyznane (przeniesione)na kolejne na liście rankingowej projekty kół, które wcześniej nie uzyskały dofinansowania.

13. W terminie do 31 października roku, w którym realizowany będzie projekt, należy złożyć do Pełnomocników Rektora ds. kół naukowych sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu w danym roku. W tym samym terminie należy dokonać w Dziale Spraw Studenckich rozliczenia finansowego projektu, z wyjątkiem wniosków dotyczących konferencji, seminariów itp. odbywających się po tym terminie (październik - grudzień). Odbiór projektu odbywa się na corocznej konferencji w październiku.

14. Realizacja wymagań zawartych w p. 12 Regulaminu uprawnia do składania przez koło naukowe wniosku w kolejnej edycji konkursu „Grant Rektorski”.

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Anna Siwik, prof.nadzw.     

AGH, 26.09.2018

Regulamin konkursu Grant Rektora 2019 do pobrania

Kryteria oceny wniosków o przyznanie grantu

 Skala punktacji

Kryterium

Max. liczba punktów

Oryginalność i atrakcyjność

Aktualność i waga problemu

Ocena ogólna

10

10

10

 

Informacja dodatkowa dla Komisji

 Kryterium Ocena ogólna:

 • Stopień zaangażowania koła
 • Wielkość grupy beneficjentów
 • Indywidualna ocena członka komisji