07.07.2017

Świadczenia materialne dla przyszłych studentów


Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

1) Stypendium socjalnego 
2) Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych 
3) Stypendium rektora dla najlepszych studentów 
4) Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 
5) Zapomogi

Ad. 1) W zeszłym roku akademickim stypendium socjalne, w zależności od dochodu wynosiło od 150 zł do 900 zł miesięcznie. Studenci spoza Krakowa, otrzymujący stypendium socjalne, mieszkający w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki mogli otrzymywać z tego tytułu zwiększenie miesięcznej kwoty stypendium socjalnego o kwotę od 100 zł do 200 zł.

Ad. 2) W roku akademickim 2016/2017 wysokość miesięcznego stypendium specjalnego wynosiła od 350 zł do 550 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Ad. 3) Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendia rektora starać się mogą również studenci I roku - laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych. W roku akademickim 2016/2017 laureat olimpiady otrzymywał miesięcznie 300 zł, natomiast finalista 200 zł.

Ad. 4) Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo. Można się o nie starać dopiero po zaliczeniu pierwszego roku studiów pierwszego stopnia. W roku akademickim 2016/2017 jego wysokość wynosiła 15 000 zł.

Ad. 5) Student może otrzymać zapomogę losową dwa razy w roku, w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną. Kwota zapomogi losowej uzależniona jest od zaistniałej sytuacji i nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.

Powyższe świadczenia (poza stypendium ministra) przyznawane i wypłacane są na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej.

Przyznawanie stypendium ministra reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.